Page 109 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 109
KONSEPT ÇÖZÜMLER metği markaları arasında bütün kon-
Masaüstü kullan-at servis ürünleri grubu- septni çay etrafna toplamış tek marka
muzda bulunan Alman “Mank” ve Nor- olması. Bunun Türkiye pazarındaki yan-
veçli “Jordan” ile yiyecek-içecek hizmet sıması ise kültürümüzde çayın önemi ve
sunulan noktalarda konsept çözümler Türk misafrperverliği ile özdeşleşmesi.
üretyoruz. Küresel tasarım eğilimlerini
yönlendiren Mank ile farklı ebat, desen, Otellere sağladığı avantajlar nelerdir?
doku ve renk gerektren ihtyaçlarınıza Memnuniyetn toplam müşteri dene-
cevap verirken, kullan-at Amerikan ser- yimiyle yakalanabildiği çağımızda; otel-
visler, runner ve masa örtüleri gibi geniş lerin müşterilerine dokundukları her
ürün yelpazemiz ve bütüncül yaklaşımı- hizmet ve üründe hedefedikleri kaliteyi
mızla tüm servis operasyonunuz için tek tuturmaları kritk bir nokta. Era olarak
çözüm ortağı oluyoruz. Orijinal ambalajlı sunduğumuz ürünlerle paydaşlarımızın
satşı ile Türkiye’deki tek yetkili satcısı ol- kalite yönetmi konusunda en güvenilir
duğumuz Norveç menşeili Jordan marka iş ortaklarından biri halindeyiz. Artan
kürdanlar ise hijyenik ambalajı ve diş he- farkındalıklar otel misafrlerinin özellikle
kimlerince onaylanan tek ürün oluşu ile sağlık ve çevre konularında hassaslaş-
işletmelerin müşterilerine gösterdikleri malarına sebep oldu. Özellikle otel misa-
özen ve verdikleri değeri yansıtyor. frlerinin ciltlerine temas eden kozmetk
ürünlerinde, sağlık standartlarına uy-
ALUPACK GRUBU ÜRÜNLER, gunluk ve kalite çok önemli. Bu bağlam-
AMBALAJLARIYLA ÖNE da Era olarak sunduğumuz ürünler ile
ÇIKIYOR tüm bu gerekliliklere yanıt verebiliyoruz. rini tamamlamaya yardımcı oluyoruz.
Tamamlayıcı buklet grubumuzda öne çı- Otel oda kozmetğinde Türkiye’nin ilk Era – Art of Hospitality olarak, otel oda
kan yenilik, geçtğimiz yıl Türkiye pazarıy- kozmetk markası olan Rebul’un 120 kozmetği, SPA kozmetği, tamamlayıcı
la tanıştrdığımız ALUPACK grubu ürün- yıllık tecrübesiyle gelen kaliteli ve pa- bukletler ve masaüstü kullan-at servis
lerimiz. Bu grup özellikle ambalajlarıyla rabensiz içerikleri; misafrlerinin sağ- ürün gruplarında müşterilerimize satş,
öne çıkıyor. Temel paket malzemesi olan lığına özen gösteren otellerin tercihi pazarlama, stok, danışmanlık, eğitm
alüminyum, yumuşak, zehirsiz ve manye- oluyor. Esansları İsviçre’den gelen Rebul ve tasarım desteği sağlıyoruz. Bunların
tk olmayan bir metal olduğundan sağlık oda kozmetği ürünleri misafrlerinize tamamını tek tedarikçi olarak, tecrübeli
açısından; dünya üzerindeki üretminin unutulmaz deneyimler yaşatyor. Ye- ve güçlü bir ekiple gerçekleştriyoruz.
hatrı sayılır kısmı geri dönüşümden ka- niden doldurulabilir Rebul Ecopump Sektörde rekabet eden pek çok frma-
zanıldığı için de çevre açısından başarılı ürünlerini kullanan işletmeler azalan dan ayrıştğımız en önemli özellikleri-
bir ambalajlama sistemi olarak pazara ambalaj atkları sayesinde çevre duyar- mizden biri müşterilerimize sunduğu-
sunduğumuz günden itbaren çok beğe- lılığı aksiyonlarını artrırken; ekonomik muz ürün ve marka gamının genişliğidir.
nildi ve büyük talep gördü. Tekli ve tama- çözümler ve atk yönetm süreçlerinde Horeca ve SPA’lar ürünlerimizi buluş-
men kapalı olacak şekilde, tam otomatk azalan operasyonlar ile maliyetlerinde turduğumuz ana noktalar; otellerden
makinelerde el değmeden paketlenip, ilk iyileştrmelere varabiliyorlar. İtalyan La başlayarak, yiyecek-içeceğin olduğu her
kez kullanıcı tarafndan açılarak kusursuz Botega çatsı altnda Türkiye pazarına noktaya hizmet verebiliyoruz.
hijyeni garant ederek müşterilerin sağlık sunduğumuz Etro, Roberto Cavalli, La- Geniş ürün gamımız ile müşterilerimize
kaygılarını ortadan kaldırırken; geri dö- ura Tonato gibi dünyaca ünlü exclusive tek tedarikçi olarak farklı çözüm alter-
nüştürülebilir ambalajıyla çevresel du- markalar, tamamı hikâyesi olan ve kali- natferi sağlayabiliyoruz. Ayrıca ürün
yarlılıklara yanıt veriyor. tesini kanıtlamış ürünlerden oluşuyor. gamı ile marka portöyümüzdeki zen-
SPA kozmetği grubunda sadece üst Oda kozmetğinde otelleri, tarzlarını ginlik, hizmet verdiğimiz noktalara fark-
segment otel SPA’larına sunduğumuz yansıtabilecekleri markalarla buluştur- lılıklarını ortaya koyabilecekleri “butk”
Fransız “Thémaé Paris” özellikle lüks ve ma odağıyla çalıştğımız için, ürün sağ- çözümler yaratmamıza yardımcı oluyor.
seçkinlik vurgusunun yanında, bakım layacağımız müşterimizin ihtyaçlarını Era olarak bahsetklerimiz gibi daha
protokollerindeki özen ve eşsiz ritüelleri anlamak çok önemli. Era olarak ürün pek çok güncel çözümle iş ortaklarımı-
ile farklılaşan benzersiz SPA markamızdır. ve marka seçiminde danışmanlık yap- zın yanında yer almaya; yeni ürün ve
Theémaé Paris’i benzersiz kılan özellikleri manın yanı sıra, farklı ihtyaçlara yönelik hizmetlerle sürdürülebilir işbirliklerine
arasında en öne çıkanı, dünya SPA koz- özel tasarımlarla da otellerin konseptle- imza atmaya devam ediyoruz.

109


102-114TEDARİK.indd 109 02.06.2015 10:49
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114