Page 107 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 107

ve pantolon ütü makinaları yer alır. Bu
ürün grubu, tatl ve şehir otelleri, has-
taneler, kuru temizleme frmaları, tp
merkezleri gibi tesislerde kullanılıyor.
Yine ana ürün gruplarımız içerisinde
kuru temizleme makinaları, buhar üre-
tm sistemleri, besleme ve katlama ma-
kinaları, metal yüzey temizleme sistem-
leri de yer alıyor.
Ürünlerinizin otellere sağladığı
avantajlar hakkında bilgi Permak Makina A.Ş.
verebilir misiniz? Yönetm Kurulu Üyesi
Şehir otelleri genellikle vale tesislerini Demir Uyar
tercih ediyor. Vale tesisler daha kü-
çük kapasiteli bir tekstl yüküne sahip. ve temsilcisi olduğumuz Ortadoğu,
Vale tesis içerisinde; yıkama-kurutma Afrika ve Yakın Asya ülkelerine de
sistemleri, ütüleme sistemi, kuru te- teknik servis hizmet veriyoruz. Diğer
mizleme, giysi konveyör sistemleri gibi yandan 2.500,000,00 € değerindeki
başlıca bu ürünler yer alıyor. Permak yedek parça stoğumuzla, Türkiye’deki
olarak kurduğumuz tüm tesislerde kul- çamaşırhane tedarik sektörünün en
landığımız sistem ve makina/ekipman- yüksek stoğuna sahibiz. Tüm müş-
ların müşterilere sağladığı avantajlar terilerimize kendi bünyemizdeki uz-
şunlar; ağır hizmet tpi konstrüksiyon man, deneyimli Permak teknik servis
ve üst ekipman kalitesi ile sağlanan ekibimizle montaj, test ve devreye
çok uzun (30 seneye kadar) kullanım işlemlerini sağlıyoruz. Örneğin, bir
ömrü, yüksek teknolojik yapı sayesin- süredir devam eden Swissotel Bosp-
de %30-%50 mertebelerinde sağlanan horus Hotel’in çamaşırhane yenileme
personel(işçilik), su enerji ve kimyasal çalışmasının montajı yılın ilk ayında
tasarrufu. uzman teknik ekibimiz tarafndan
kusursuzca tamamlandı. 25 sene bo-
Bir otelin kendi bünyesinde çama- yunca sorunsuz kullanmış oldukları
şırhane tesisinin yer alması neden Permak//Kannegiesser model tünel
önemlidir? yıkama sisteminde, teknolojik faali-
liyor. Hijyenik yıkama makinaları hasta- Otellerin kendi bünyesinde çamaşırha- yetlerin artması ve gelişen turizmin
neler, tp merkezleri ve hastane yıkama nesi olduğu zaman, tekstlin temizlik katkısı ile kapasite artrımına gitler.
işlerini yapan merkezi çamaşırhaneler maliyet daha düşük olacak, temizlik ve Son teknoloji ile üretlmiş Permak//
tarafndan kullanıyor. Tünel tp yıkama hijyen kalitesi tam olarak kontrol altnda Kannegiesser model Power Trans
makinalarını ise yüksek kapasiteli mer- tutulacak ve tekstllerin kullanım ömrü Tünel Tip Yıkama Sistemini tercih
kezi çamaşırhaneler, oteller ve hasta- uzayacak, özel tekstllerin daha etkin etler. Üretm detayları gereği stan-
neler tercih ediyor. Diğer yandan, 2 ayrı ve hassas işlem görmesi sağlanacak, dart olarak üretlen tünel yıkama
grup kurutma sistemimiz mevcut. Kon- teslimat gecikmeleri, tekstl kaybı gibi makinasının takribi 13 ton ağırlığı ve
vansiyonel kurutma makinalarını tatl ve sorunlar ortadan kalkacak ve tekstllerin 9 metreyi aşan boyu ile çalışan otele
şehir otelleri, merkezi çamaşırhaneler, otel içerisinde kalması ile daha az tekstl girmesi Permak tarafndan kusursuz-
hastaneler, tekstl ve kuru temizleme kullanılacaktr. ca sağlandı. Tünel sistemlerinde bilgi
frmaları kullanıyor. Tünel tp kurutma ve deneyime sahip Permak teknik
makinalarını yüksek kapasiteli merkezi Sunduğunuz teknik hizmet hakkında servis grubu, tünelin sökülmesi, kom-
çamaşırhaneler, oteller ve hastaneler bilgi verebilir misiniz? partmanlarının ve alt çerçevelerinin
tercih ediyor. Silindir ütü ve ütüleme Yıl içerisinde 15’den fazla komple ça- ayrılması işlemleri hassas bir şekilde
sistemleri; silindir ütü makinası tekstl maşırhane tesis ve 100’den fazla tekli yaparak üniteyi otelin içerisine ko-
kapasitenize göre belirlenecek bir ürün. makine satş gücümüzle tüm ülke geneli numlandırdılar.
Silindir ütü ile çarşafar ve yastk kılıfa-
rında kusursuz ve standart bir ütü kali-
tesine ulaşılabilir. Bu ürün, tatl ve şehir Tüm müşterilerimize kendi bünyemizdeki uzman,
otelleri, hastaneler, kuru temizleme deneyimli Permak teknik servis ekibimizle montaj, test
frmaları, tp merkezleri gibi tesislerde ve devreye işlemlerini sağlıyoruz.
kullanılıyor. Ütüleme sistemleri içerisin-
de ütü bordları, pres ütü, gömlek ütü


107


102-114TEDARİK.indd 107 01.06.2015 10:28
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112