Page 103 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 103


GÜVENLİK VE KAZA en yüksek kalitede yıkama sonuçları 360° SERVİS
KAYIPLARI sağlıyor. %100 kapalı sistem oluşu ve Ecolab’ın işinde uzman satş temsilcileri
Güvenlik her zaman önemlidir, ancak ürün içeriğinin %100 kullanılması sa- işletmeye özel verdikleri servis ile bu-
yetersiz temizlik ve kaygan zeminlere yesinde dökülme riski ortadan kalkar. laşık yıkama operasyonlarının her gün
bağlı risklere verilmeyen önem kayma- Portöyde yer alan Nordic Swan eko- maksimum verimlilik ve güvenlik içeri-
lara, tökezlemelere ve işyeri kazalarına etketli ürünlerin yanısıra ambalaj ve sinde gerçekleşmesine yardımcı oluyor.
yol açabilir. Ağır kaldırma, kas-iskelet nakliyeyi %80 oranında azaltan Solid
problemlerinin en önlenebilir neden- ürünler Ecolab’ın ve işletmelerin sür- ECOLAB SATIŞ
lerden biridir. İşyeri kazaları sadece ça- dürülebilirlik hedefne yardımcı oluyor. TEMSİLCİLERİ
lışanların işten uzak kalmalarına değil, Operasyonun iyileştrilmesine yönelik
aynı zamanda ciddi tazminat ödemele- GÜVENLİĞİ ARTIRIYOR önerilerde bulunmak ve aksiyon alabil-
riyle sonuçlanan pahalı davalara da yol TÜKETİMİ AZALTIYOR mek amacıyla yaptkları önemli tespit
açabilir. En iyi yıkama sonuçlarını sağlamasının ve gözlemleri 360° Servis raporu kap-
yanı sıra, bu yenilikçi teknoloji perso- samında tablet PC’lerine kaydederek
TÜM ZORLUKLARA TEK nelin güvenliğini artrırken, kimyasal sonrasında ilgili operasyon yönetcisi ile
ÇÖZÜM: SOLİD ve enerji tüketmini azaltmaya da yar- birlikte değerlendiriyor.
Bu zorlukların öneminin bilinciyle dai- dımcı olur. Solid ürünlerinin ergonomik
ma temiz ve hijyenik bulaşıklar elde et- avantajları Ecolab ve İş Güvenliği Ens- AVRUPA’DA 50.000’DEN
mek, verimli ve güvenli bir operasyon ttüsü (IFA,Saint Augustn/Almanya) FAZLA İŞLETME SOLİD’İ
yaratmak üzere bu zorlukları aşmanın tarafndan yürütülen karşılaştrmalı bir TERCİH ETTİ
yollarını bulmak gerekir. Geçen yıllar çalışmada görülebilir. Bu çalışmada sıvı Avrupa’da her gün 50.000’den fazla bu-
içinde Ecolab bulaşık yıkama operasyo- ve kat ürünlerinin taşınmasından kay- laşık yıkama operasyonu Solid teknolo-
nunda en iyi çözümü sağlamak üzere naklanan kas-iskelet zorlanmaları karşı- jisine güvenerek ve Ecolab’ın sunduğu
çalışmış ve bu zorluklara çözüm olarak laştrmalı olarak incelemdi. Çalışmanın işletmeye özel servisten faydalanıyor-
Solid sistemini geliştrmiştr. Ecolab’ın sonuçları vücutaki zorlanmanın Solid lar. Çünkü sadece kimyasal almak başa-
süper konsantre Solid teknolojisi en zor teknolojisikullanıldığında % 90’a varan rılı yıkama sonuçları ve bunun süreklili-
su ve kir koşullarında dahi tek seferde oranda azaldığını açıkça gösteriyor. ğini sağlamak için yeterli değildir.

103


102-114TEDARİK.indd 103 01.06.2015 10:28
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108