Page 102 - Hotel Dergisi | Mayıs 2015
P. 102
tedarik
Temiz, Güvenli, Verimli


ve Sürdürülebilir Bulaşık


Yıkama Teknolojisi:
Solid

Ecolab’ın süper konsantre Solid teknolojisi en zor su ve kir
koşullarında dahi tek seferde en yüksek kalitede yıkama
sonuçları sağlıyor.


E colab Peach BarandTrack’a yap- bulaşık yıkama sonuçlarını etkiliyor.

Özellikle yoğun zamanlarda etkili iş
trılan bir araştrma, insanların
restoran seçimlerinde, temiz-
akışı sağlama; artan su, enerji ve atk
lik ve hijyenin en az yemek
yaşanan aksamalar ve beklenmedik
kalitesi kadar önemli olduğu- maliyetleri; makine arızaları nedeniyle
nu gösteriyor. Dışarıda yemek yiyen onarım masrafarı ve güvenli bir ça- her tabak veya bardak değişken bula-
kişilere,restorandaki kirli sofra takımla- lışma ortamı yaratma bugün her gıda şık yıkama maliyetlerini ikiye katlıyor.
rının o restorandaki deneyimlerini etki- servisi yapan işletmede karşılaşılan Bulaşık yıkama maliyet dağılım gra-
leyip etkilemediği sorulduğunda ankete zorluklar. Ecolab’ın süper konsantre fğine bakıldığında deterjan, bulaşık
katlanların %80’i kesinlikle etkilediğini Solid teknolojisi en zor su ve kir ko- yıkama maliyetlerinin sadece %5’ini
belirtyorlar. Bu tespit, bulaşık yıkama şullarında dahi tek seferde en yüksek oluşturuyor. Dolayısıyla kimyasalı
operasyonunda temiz ve parlak sonuç- kalitede yıkama sonuçları sağlıyor. daha ucuz almak toplam maliyetn
lar almanın ve bu sonuçların sürekliliğini düşeceği anlamına gelmeyeceği gibi,
sağlamanın önemini ortaya koyuyor. EN BÜYÜK MALİYET ilgili kimyasal doğru performans gös-
“YENİDEN YIKAMA” termediğinde tekrar yıkamalar arta-
TEMİZLİĞİ SOLİD’E BIRAKIN Verimlilik son derece önemli bu ne- cak ve buna bağlı olarak diğer maliyet
SİZ LEZZETE ODAKLANIN denle, ek maliyetlerin oluşmaması kalemleri de işletmeyi ciddi olarak
Gıda işindeki profesyonellerin öncelikli için yeniden yıkamaların önlenmesi etkileyecek oranda artacaktr.
hedef ise yüksek kalitede lezzet sunabil- gerekiyor. Yeniden yıkamaya yol açan
mektr. Dolayısıyla çalışanlar değerli va- en yaygın sebepler yetersiz ön sıyırma, ARIZALARDAN DOĞAN
kitlerini ekipmanların yaratğı sorunları durulama ve basketleme, tkanmış KAYIPLAR
çözmeye veya temizlik prosedürlerinin veya eksik durulama kolları gibi çözül- Ekipmanların önemli bir parçası arı-
doğru uygulanıp uygulanmadığını takip memiş makine problemleri ve boşal- zalandığında istenmeyen aksamalara
etmek için ayırmak istemiyorlar. Ancak, mış deterjan ambalajının zamanında neden olabilir. Tabak, bardak, çatal-
gerektği kadar dikkat gösterilmediğin- değiştrilmemesi. Enerji, su ve atk bıçak gibi sofra gereçleri yıkanmadan
de, bulaşık yıkama operasyonu her şeyi maliyetleri son yıllarda tüm Avrupa’da yemek servisi yapılamayacağına göre,
gölgede bırakan kötü sonuçlar ve bek- ciddi oranda artrıyor. Dolayısıyla iş- bulaşık makinesi de bu önemli parça-
lenmedik maliyetler doğurabilir. letmelerde mutakta kullanılan suyun lardan biri.Bu durum, acil çağrılardan
%30’unu tüketen bulaşık makineleri ve yetersiz bakım nedeniyle ekipma-
BULAŞIK YIKAMA ZORLU VE ile verimli iş akışı sağlamak ve yeni- nın yenilenmesinden kaynaklanan
RİSKLİ BİR İŞ SÜRECİDİR den yıkamaları önlemek gitkçe daha masrafar da olduğunda daha da kö-
Her gün karşılaşılan bir takım zorluklar önemli hale geliyor. Yeniden yıkanan tüleşiyor.

102


102-114TEDARİK.indd 102 01.06.2015 10:28
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107