Page 98 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 98

www.OnlineOteller.com            Select

İşletmenize Hakim Olacaksınız        departmanda hangi şikayetler var? Son 2     datayı her zaman önünüze koyuyor.
                      yılda hangi dönemde başarısızım veya oda-
Trust You programının online mecra-     larla ilgili gelen şikayetlerin hangi biri han- Rakiplerinizin Durumunu da
da herhangi bir otelle ilgili çıkan bütün  gi bölüme ne kadar etki ediyor? Bunların     Göreceksiniz
global haberleri alıp önünüze getirdiği-  hepsini Trust You ile görebiliyorsunuz. Bu
ni söyleyen İskender Dilek açıklama-    sistemin bize getirileri şöyle: Birincisi ‘cost Trust You ile otellerin sadece kendilerini
larına şöyle devam etti: “Oradan tüm    effective’; normalde sadece sosyal medya-    değil, 5 tane daha işletmeyi görme ve
yorumları ve sistemi yönetebiliyorsu-    yı takip edebilmek için işletmenin bir ajansa  analiz etme şansı veriyor. Örneğin sizin
nuz. Şikayetleri kategorize ederek her   ya da bir kişiye ihtiyacı var. O kişi günde kaç otelinizin servisi kötü, x otelin ki çok iyi.
birini kendi içinde görebilme, değerlen-  tane yere girer çıkar. Bu sistemle sosyal    İşletme kendisini bu alanda iyileştirebi-
direbilme ve raporlama şansı veriyor.    medyayı yönetiyorsunuz, otelinize gelen     lir. Hepimiz ticaret yapıyoruz ve rakiple-
Hiçbir otelin bu kadar dataya hakim     rezervasyonlardan veya herhangi bir yere     rimiz var. Dolayısı ile sizin rakiplerinizi
olabilme şansı yok. Günümüzde otel-     yazılan yazıları, şikayetleri görebiliyorsu-   bilmeniz kendinizi iyileştirmenize de
cilik sektöründe online rezervasyona    nuz. İşletmenizle ilgili Youtube dahil çekil-  vesile oluyor. Örneğin yazın tur opera-
çok bağımlıyız. Hizmeti iyileştirmek ve   miş videolar gibi datalara başka türlü sahip   törleri gelip ‘sizin otelle ilgili çok şikayet
sunum yapabilmek puanımızı arttıra-     olma şansınız yok. Olsa bile böyle bir ener-   geliyor’ diyor. Bu yazılım bize Hollanda
caktır. Puanı artırmak demek oteli daha   jimiz ve zamanımız yok. Trust You, bunun     pazarına girip oradaki yorumları gös-
iyi yere getirmek demek, o da satış fi-   sonucunda az istihdam, raporlama, objektif    terip oradaki puanını söyleme olanağı
yatını artırmak demektir. Çünkü yüksek   yaklaşım ve otel kadrosuna, çok bilinçli bir   sunuyor. Böylelikle fiyat ve değer kaybı
puanla odanın satılabilir fiyatı birbirine                          yaşamanızı önlüyor. Bu sistem ile 2015
eş değerdir. Eğer sizin puanınız dü-                             yılında 1000 oteli sistemimizle tanıştır-
şükse kendinizi pazarlama şansınız da                            mayı hedefliyoruz.”
yoktur. Kaldı ki bir de yüksek fiyata sat-
ma şansınız hiç yoktur. Bu size otelinizi
çok güzel objektif olarak görüp kendi-
nizi daha iyi satabilmenizin fırsatını su-
nuyor. Trust You’yu almayan işletmeci
oteline hakim olamaz.

Önemli Bir Data Sunuyor

Otelinde ne oluyor ne bitiyor, hangi

98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103