Page 95 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 95

tadır. Web sitenizin ziyaretçilerini, mi- ogle Analytics Raporu, Dönüşüm Analiz
safire dönüştürebilmeniz için kapsamlı   Raporu.
bir rezervasyon motoru sunmaktadır.
Rezervasyon motorunuz diğer dağı-     Sunmuş olduğunuz ürünlerin otellere
tım kanallarınıza tamamen entegre ve    sağladığı faydalar nelerdir?
aralıksız olarak çalışmakta ve tüm sis-  Vertical Booking otellerin online gelirleri-
temleri eş zamanlı olarak senkronize    ni arttırmak için kullandıkları çok önemli
edebilmektedir.              bir araç olarak rol oynamaktadır. Otellerin
Böylece oteller kendi web siteleri ile   belli başlı dağıtım kanalları ve otelin kendi
birlikte B2C (OTA), B2B (Wholesales,    web sitesi ile olan bağlantısı sayesinde her
TO) ve GDS bağlantılarının fiyat ve mü-  bir extranetin fiyat ve müsait bazında en
saitlik bilgilerini tek bir portaldan gü- doğru, eşit haklarla yönetimini sağlayarak
venli bir şekilde yapabilmekteler.     online satışın artmasına destek olur. Ra-
Sistem ürünleri otelin ihtiyacı doğrul-  porları ve pazarlama araçları ile pazarın
tusunda 4 ana başlıkta toplanmıştır.    analiz edilmesine, otelin ihtiyacı olan stra-
Ürünlerimiz her otelin ihtiyacı doğrultu- tejilerin belirlenmesine katkı sağlar. Çok
sunda ayrı ayrı da kullanılabilmektedir.  esnek fiyat oluşturma yapısı ile gerekli olan
- Rezervasyon Motoru - Misafirlerini-   promosyon ve paketlerin tüm kanallar-
zin hızlı ve kolay rezervasyon deneyimi.  da satışa sunulmasına imkan tanır. Rakip
- Kanal Yöneticisi - Tek bir panelden,   analizi, mobil satış araçları, sosyal medya
pek çok kanalı daha verimli ve etkili bir ve GDS entegrasyonu ile dünyadaki tüm
şekilde zamandan tasarruf ederek yö-    yeniliklere kendini adapte eden ve hiçbir
netmek imkânı.               eksiği bulunmayan bir online rezervasyon
- GDS Bağlantısı - Sabre, Amadeus,     sistemidir. Yapmış olduğumuz son üç yıllık
Galileo, Worldspan (Travelport).      analiz sonucunda Vertical Booking sistemi-
- Pazarlama araçları - Rate Checker ,   ni kullanan oteller ortalama %40 gelir artışı
Metaseach (Tripadvisor, Trivago), Go-   elde ediyorlar.

                                             95
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100