Page 94 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 94

www.OnlineOteller.com          Select

Web Sayfanızdan
Rezervasyon ve Kanal
Yönetimi için
Vertical Booking

Hotel Partner, başta gelir yönetimi ve iş geliştirme
konularında olmak üzere; satış, eğitim, dağıtım kanalları
yönetimi ve sistemleri ile e-marketing çözümlerini
kapsayan geniş bir yelpazede servis sunuyor.

İleriye Yönelik Tahmin doğruluğu-                           tığımızda online kanalların öneminin
  nu artırarak, gelirlerin doğru ve                         kavranmış olduğunu görüyoruz. An-
  verimli yönetilmesini sağlamayı                          cak otellerin kendi web sitelerine olan
 amaçlayan Hotel Partner, potan- Hotel Partner                    yatırımın biraz düşük olduğu, sadece
 siyelinizi maksimum verimliliğe Kurucu Ortağı                    büyük online seyahat acenteleri üze-
 dönüştüreceğiniz bir kültürün iş- Mustafa Emrah                   rinden bu işi yürütmeye çalıştıkları gibi
 letmenizde yerleşmesi sürecinde Özdamar                       bir gerçek var. Bu da düşük maliyetli
 yanınızdaki partneriniz olmayı vaat                         direk rezervasyon avantajlarını negatif
 ediyor. .                                      etkiliyor.
 Hotel Partner Kurucu Ortağı Musta-                          Bunun yanında Türkiye’de güney otel-
 fa Emrah Özdamar ile online mec-                           ciliği online pazarlama konusunda
 rada otellere verdikleri hizmetleri                         henüz yolun başında. Güney’de hala
 konuştuk...                                     klasik acente hâkimiyeti devam ediyor.
                                           Özellikle Antalya ve civar pazarını ba-
Online pazarlama ürünlerinin       geliştiren; fiyat ve paket stratejilerini  kir görüyoruz. O bölgede klasik acente
gelişimini nasıl yorumluyorsunuz?    özelleştirip, web sitelerini dinamik bir   hacmine ulaşması mümkün olmasa da
Dünyada online kanallardan kaza-     şekilde kullanan oteller kazanıyor ola-   online iş hacminin büyüme potansiyeli
nılan gelir, oteller için en önemli ka- cak. Bu da tüm bunları yapabilen online   çok fazla.
lem haline geldi bile. Özellikle şehir  rezervasyon ve kanal yönetimi sistem-
otelleri için en büyük pay online re-  leri ile mümkün.               Otellere sunmuş olduğunuz
zervasyonlar. Bu da oteller arasında                         hizmet ve ürünleri anlatır mısınız?
benzersiz bir rekabet yaratıyor. On-   Dünyadaki online rezervasyon pazarı ile   Vertical Booking, otellerin internet
line pazarlama yöntemlerini yaratıcı   Türkiye’deki pazarı karşılaştırdığımız    üzerinden yapılan rezervasyonların
ve etkin bir şekilde kullanan oteller,  zaman artılarımız ve eksilerimiz nelerdir?  yönetimini sağlayan yenilikçi bir yazı-
ön plana çıkarken, aynı zamanda     Türkiye yeniliklere hızlı adapte olabilen  lım sistemidir. Gelir optimize ve tüm
gelirlerini de arttırıyorlar. Önümüz-  bir ülke. Özellikle şehir otelciliğine bak- dağıtım kanalları yönetme yeteneği ile
deki dönemde daha çok otelin bu                            bir pazarlama aracı olarak kullanılmak-
konuya odaklanması ile online pa-
zarlama araçlarını daha iyi kullanan
oteller daha başarılı olacaklar. Bu-
lundukları online pazarlarda, o ka-
nalın müşteri özelliklerine göre ürün

94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99