Page 91 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 91

Otellerin mevcut sitelerine baktığımızda,   ise, bir önceki aşamada elde edilen
                      otellerin ana sorununun web sitelerine     sonuçlara göre kampanyalar gelişti-
                      gelen trafiği satışa çevirememek ol-      rip bunları web sitesinde uygulamaya
                      duğunu görüyoruz. Gelen trafiği satışa     koyuyoruz.
                      çevirmek için Hotel Linkage olarak ge-     Örneğin bir çok otel 7 gün ve üzeri
                      liştirdiğimiz 4 aşamalı bir modeli uygu-    konaklamalara free airport transfer
                      luyoruz.                    promosyonu uyguluyor. Bu otellerin
                      -Birinci aşama, web tasarımı. Bu aşa-     data’larını incelediğimizde, bu otel-
                      mada, otelimiz için gümüz teknolojileriy-   lerin ortalama konaklama süresinin
                      le uyumlu şık bir web tasarımı yapıyoruz.   3-4 gün olduğunu görüyoruz. 3-4
                      -İkinci aşama, rezervasyon motoru       gün ortalama konaklama süresine
                      entegrasyonu. Bu aşamada, otel için      sahip bir otelde yapacağınız 7 günlük
                      kullanımı kolay, en son güvenlik tek-     promosyon çalışmaz. Sadece orda
                      nolojileriyle donatılmış bir rezervasyon    yer işgal etmiş olur. Bu data analizle-
                      motorunu kurup sonrada web sitesine      ri böyle hataları daha net görmemizi
                      entegre ediyoruz.               sağlıyor.
                      -Üçüncü aşama, data analizi. Bu aşa-      Bu aşamada yapmış olduğumuz bir
                      mada otelin web sitesine ait bir çok      diğer işlem de web sitesinin devamlı
                      datayı, müşteri eğilimlerini anlamak için   olarak güncellenmesi. Sevgililer gü-
                      derinlemesine analiz ediyoruz. Buradan     nünde, cadılar bayramında, anneler
                      edindiğimiz sonuçları bir sonraki aşa-     gününde, yılbaşında, bayramlarda ve
                      mada kullanmak üzere aksiyon planları     diğer özel günlerde bir konsept çalış-
                      hazırlıyoruz.                 ması yapıp web sitesini güncelliyoruz.
                      -Dördüncü aşama, kampanya yönetimi       Güncel web siteleri müşterilerde her
                      ve web sitesi güncelleme. Bu aşamada      zaman güven oluşturuyor.

  Hotel Linkage İş geliştirme Direktörü  Tech Suites                  Price Optimiser ise gelişmiş bir
         Erhan Kaya                                revenue management (getiri yönetimi)
                      İkinci ürünümüz ise Tech Suites... Bu     programı. Bu program onlarca datayı
En önemli özelliği, Türkiye’de olma-    ürünümüzde Channel Manager,Rate        analiz edip otelimiz için fiyatlandırma
sı ve tüm ekibiyle Türkiye’deki otellerin  Shopper ve Price Optimizer gibi ürünler    tavsiyesinde bulunuyor. Yanı sıra tüm
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde   bulunuyor. Channel Manager, kullanım      kanallardaki yorumları ve müşteri
konumlanması. Otelci dostlarımız bilir-   kolaylığı ve otelin herzaman yanında olan   puanlarını analiz edip kolayca online
ler, online teknoloji konularında hizmet  local teknik desteğiyle ön plana çıkıyor.   reputation yönetimi yapılmasını da
veren global şirketler ya yurtdışından   Rate shopper ürünü sayesinde otellerimiz    sağlıyor.
hizmet verirler ya da Türkiye ofislerinde  rakiplerinin fiyatlarını analiz ederek doğru
bir iki kişiyle hizmet vermeye çalışırlar. fiyatlandırma yapabiliyorlar.
Bu da 24 saat yaşayan oteller için ciddi
sıkıntılar oluşturuyor. Online konularda  e- Manager                   online müdürü gibi biz yönetiyoruz. Yine
uzman olan ekiplerimiz otelci dostla-                           bu ürünümüzde Revenue Management
rımıza Türkçe olarak hem destek hem     Üçüncü ürünümüz ise E-Manager... Bu      danışmanlığı, OTA yönetim danışmalığı
de danışmanlık veriyor. Hotel Linkage’ın  ürünümüzde otellerin Online yönetimini     gibi diğer hizmetleride veriyoruz.
verdiği hizmetler üç ana başlıkta topla-  outsource olarak alıp OTA’larda dahil ol-
nıyor. Bunlar Web Leverage, Tech Suites   mak üzere online ile ilgili her şeylerini bir
ve E-Manager.
                      Ürün ve hizmetlerinizin sağladığı fayda-    Tech Suites ürünlerimiz sayesin-
Web Leverage                lar nelerdir?                 de otellerimiz online kanallarını çok
                      Web Leverage ürünümüz sayesinde,        daha verimli ve etkin yönetme şansı
Bunlardan ilki Web Leverage ürünü... Bu   çalıştığımız otellerin direk web sitesi    buldular.
hizmetin ana amacı, otellerin kendi web   satışlarında çok ciddi artışlar yaka-     E-Manager ürünümüzle ilgili olarak
sitelerinden yaptığı satışları arttırarak  ladık. Bir çok otelde Online kanallar     da otellerimizin OTA lara kolay en-
komisyon maliyetlerini düşürmek.      arasında otelin kendi web sitesi, en      tegre olmasını sağladık aynı zaman-
                      fazla üreten ikinci kanal oldu. Bazı      da geliştirdiğimiz fiyat stratejileriyle
                      otellerimizde de kendi web siteleri      tüm OTA’larından elde ettiği gelirlerin
                      en çok rezervasyon alan kanal oldu.      artmasını sağladık.

                                              91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96