Page 90 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 90

www.OnlineOteller.com           Select

Bırakın Online Kanallarınızı
Hotel Linkage Yönetsin

Sizin adınıza otelinizin online kanallarını yöneten Hotel Linkage, siz yönetmek
istediğinizde ise gereken tüm enstrümanları sağlayarak yanınızda yer alıyor.

Sehir Üniversitesi ortaklığıyla ku-    yıllarda çok ciddi polemik konuları oldu.    Online ürün ve hizmetler otelcilik sektö-
    rulmuş bir teknoloji şirketi olan Hayvanları korkutması, kötü koku yay-      ründe gittikçe yaygınlaşacak, her alanı
    Hotel Linkage; otelinizin web   ması ve çok gürültü yapması sebebiyle      kaplayacak. Hatta ileride insanlar buna
sitesi, sosyal medya sayfası veya     çok eleştiri alan otomobiller Avrupa’da     o kadar çok alışacaklar ki offline kanal-
anlaşmalı olduğunuz online seyahat    bir çok şehirde taşlanmış, hatta üzer-      lar akıllarına bile gelmeyecek. Şimdi biz
acentalarını yöneten ürünleri ile hiz-  lerine gübre atıldı. Araç sürücülerine o     nasıl atlarla arabaların konumunu tartış-
met veriyor. Şirketin ürün ve çözüm-   zamanlar tavuk katili diye lakaplar bile     mıyorsak, gelecekte online, offline ka-
lerini Hotel Linkage İş Geliştirme Di-  takılmış! Bu araçlara, atsız araba deni-     nallar diye bir şey de tartışılmayacaktır.
rektörü Erhan Kaya ile konuştuk.     yormuş. Hatta o dönemde bu araçların       Belki sadece atları filmde gördüğümüz
                     atların yerini almasını imkansız gören      gibi offline otel satışlarını da filmlerde
Otelcilik sektöründe online ürün ve hiz- entelektüel insanların sayısı da az de-     görürüz!
metler giderek daha çok tercih edilmek-  ğilmiş. Günümüzdeyse de sonuç ortada.
te. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?  Arabalarla ilgili önce gözünüzde anlat-     Ürün ve hizmetleriniz hakkında
Gelecekteki değişimi nasıl yorumluyor-  tığım resmi canlandırın, şimdi birde gü-     bilgi verebilir misiniz?
sunuz?                  nümüze bakın. Bu aslında bu tür geliş-      Hotel Linkage’ın ana hedefi, otellerin
Otomobillerin üretimi ve yaygın-     melerle ilgili bize çok ciddi fikirler veriyor. online kanallardaki gelirlerini arttır-
laşması 1800’lü yılların sonuna ve    Otelcilikteki online hizmetlerin giderek     mak. Hotel Linkage, Şehir Üniversitesi
1900’lu yılların başına denk geliyor.   yaygınlaşması süreci de bence aynı aşa-     ortaklığıyla kurulan bir şirket. Şu anda
Hayatımıza bu kadar girmiş bu araç-    malardan geçecek. Nitekim bu süreç sırf     faaliyetlerine Şehir Üniversitesi Güney
ların 100 yıldan biraz daha fazla geç-  otelcilikle ilgili değil, tüm ticaret alanları  Kampüsü’ndeki ofisinde devam ediyor.
mişi olması bana her zaman ilginç     hatta insanı, doğayı ilgilendiren bilimle-    Hotel Linkage Türkiye’deki oteller için
geldi. Daha da ilginci, otomobiller ilk  rin tamamıyla da ilgili.             çok değerli hizmetler sunan bir firma.

90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95