Page 88 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 88

www.OnlineOteller.com          Select

   “Online Kanal Yönetimi”

Hotel Linkage tarafından 28 Şubat 2015 tarihinde düzenlenen Online Kanal Yönetimi
     Etkinliği’ne otellerin satış ve pazarlama yöneticileri büyük ilgi gösterdi.

Online Kanal Yönetimi başlıklı
     etkinlik Hotel Linkage ve İs-
     tanbul Şehir Üniversitesi In-
cubacity işbirliği ile 28 Şubat 2015
tarihinde Şehir Üniversitesi Güney
Kampüsü’nde yapıldı. Etkinlikte hem
sektördeki oyuncuların bir araya ge-
lerek fikir alışverişinde bulunmaları
sağlandı hem de çeşitli konularda
eğitimler düzenlendi.

“Online Kanal Yönetiminde        online rezervasyon penetrasyonunu     çekleşti. Panelde Nuh Mehmet Soylu,
Daha Çok Çalışma Yapılmalı”       %60’lara varan artışın sağlandığını be-  sosyal medya yönetimi ve otellere kat-
                    lirttiler. Etkinliğin devamında Raffles  kısı hakkında bilgi paylaşımında bulun-
Açılış konuşmasını yapan Hotel Lin-   Hotel Revenue and Reservation Ma-     du. Soylu, iyi bir itibarın paradan daha
kage İş Geliştirme Direktörü Erhan   nager görevini üstlenen Nihan Demir    değerli olduğuna vurgu yaparak şunları
Kaya, teknoloji tabanlı ve sürekli   “Revenue Management ve Online Ka-     söyledi: “Otelciler bir hizmet satıyor.
değişen bir ortamda sadece bireysel   nal Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçek-  Bu hizmeti itibar olarak oluşturması
çabanın değil deneyimlerin paylaşıl-  leştirdi. Demir’in ardından söz alan The  gerekiyor. Müşteri kalitesi ve sada-
dığı etkinliklerin de gerekli olduğunu Parma Hotel Genel Müdürü Mustafa      kati oluşmadan satış yapılırsa sadece
ifade etti. Online kanal yönetiminin  Kılıç ise “OTA’larda Püf Noktalar” konu-  gün kurtarılır. Belli bir standartlar içe-
otel sektöründe önemli olduğunu     sunda sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Kı-   risinde memnuniyet odaklı çalışmalar
vurgulayan Kaya, sektörün bu konu-   lıç, katılımcılarla online kanal yönetimi daha efektif geri dönüşler yaratır. Öte
da Avrupa ve Amerika’nın çok geri-   hakkında deneyimlerini paylaştı.      yandan konuşmayı ve sohbet etmeyi
sinde kaldığını belirtti. Kaya, online                       seven bir ülke olduğumuz için yerli mi-
kanal yönetimi ile ilgili daha çok   “Sosyal Medya Kanalları Maliyete      safir bir otelde kalmak istediğinde ön-
çalışma yapılmasının gerektiğini,    Sebep Olmadan İtibar Sunar”        celikle orayı sosyal medya kanallarında
bunun da ancak otel müdürleri ve                          araştırıyor. Bu nedenle sosyal medya
sahipleri ile yapılacak iş birliği ile Gün sonunda Ottoman Hotels Group      kanallarının tamamında bulunmak ge-
mümkün olacağını ifade etti.      Deputy General Manager Kenan Özkan,    rekiyor. Sosyal medya kanallarının ço-
Ayrıca etkinliğe katılanlar arasından  Avukat Şahin Çarşambalı, Blue İstanbul   ğunda otelinizin hesabını oluşturmak
Hotel Linkage ile işbirliği yapan otel Hotel General Manager Bahattin Demir    hiçbir maliyete sebep olmadan itibar
sahipleri ve müdürleri kendi otel-   ve Sosyal Medya Yöneticisi Nuh Meh-    sunacaktır.”
lerine ait web sitelerinden yapılan   met Soylu’nun katıldıkları panel ger-

88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93