Page 87 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 87

KONTROL LİSTESİ

Online’da Var Olmak İçin Nelere İhtiyacınız Var?

Günümüzde ihtiyaçlarınızı doğru analiz   -Rezervasyon ve online ödeme alınabi-     -Yüzlerce satış kanalından online
ederek internet üzerinden daha geniş    len Mobil web sitesi              rezervasyon ve ödeme kabul ede-
pazarlara ulaşmak ve satışları artırmak  -Alan adı ve barındırma (hosting) hiz-     bilme imkanı
son derece kolay. Peki, internete taşın-  meti                      -Herhangi bir POS sistemine ihti-
mak ve karlılığı artırmak isteyen işlet-  -Küresel bilinirliğini artırmak için kullanı- yaç duymadan, çeşitli online ödeme
melerin nelere ihtiyaçları var? İşte size lacak online promosyonlar           seçenekleri sunma olanağı
bir kontrol listesi…            -Tesisler için Booking.com, Expedia.com    -Oda, müşteri ve rezervasyon yö-
-Profesyonel web sitesi ile online rezer- gibi yüzlerce küresel online satış kanal-   netimi
vasyon modülü               larına direkt entegrasyon           -İleri seviye ziyaretçi ve satış rapor-
-Rezervasyon ve online ödeme alınabi-   -TatilSepeti, Karnak, Mercan Travel gibi    ları
len Facebook sayfası            terli acentelerle entegrasyonlar        -Tüm bu hizmetleri tek bir panelden
                                             yönetebilme imkanı

                                             İlk bakışta tüm bunları temin etme-
                                             si zor gibi görünüyor olabilir ama
                                             tüm bu özellikler HotelRunner plat-
                                             formunda yer alan standart özel-
                                             likler. Dünyaca ünlü Wired dergisi
                                             tarafından Avrupa’nın izlenmeye
                                             değer 100 girişimi arasında sayılan,
                                             EuroCloud tarafından iki yıl üst üste
                                             En İnovatif Teknoloji Şirketi seçi-
                                             len HotelRunner ile siz de tesisiniz
                                             veya acentenizi kolaylıkla online’a
                                             taşıyarak satışlarınızı artırabilir ve
                                             ülke turizmine değer katabilirsiniz…

                                             HotelRunner platformu, tüm dün-
                                             yadaki konaklama tesisleri ve seya-
                                             hat acentelerini online’a taşıyarak,
                                             teknolojinin yardımıyla, yenilikçi
                                             satış kanalları yaratarak bu işlet-
                                             melerin uluslararası pazarda bilinir-
                                             liklerini artırarak daha fazla müş-
                                             teriye ulaşmalarını ve karlılıklarını
                                             artırmayı hedefliyor

CloudArena Kurucu Ortağı Tolga Yalçınkaya

Türkiye’de Online
Satış Oranları Artmalı

Günümüzde turizm için interneti      anlamda karşımızda örnek alınabi-
kullanmamak yapılabilecek en bü-      lecek Fransa ve İngiltere gibi ülkeler
yük hatalardan biri. Dijital dünyanın   var. Bugün her iki ülkede de yaklaşık
sunduğu fırsatlar hem iç, hem de dış    her 4 satıştan biri internet üzerinden
pazarda her çaptan tesis için göz ardı   gerçekleşiyor. Türkiye’de ise online
edilemeyecek seviyelere gelmiş du-     satış her ne kadar yüzde 25 oranında
rumda. Bu konuda Türkiye ne yazık     artmış olsa da halen yüzde 9,2 sevi-
ki henüz yeteri kadar ilermiş değil. Bu  yesinde.

                                             87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92