Page 86 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 86

www.OnlineOteller.com          Select

CloudArena Kurucu Ortağı Ali Beklen

Yerli Acenteler de
Online’a Taşınıyor

Tesislerin yanı sıra TatilSepeti, Buti- Oteller rezervasyon konfirmasyon-
koteller.com.tr, Karnak, Adonis, Mer-  larını, doluluk ve fiyatlarını tek tıkla
can Travel gibi Türkiye’nin önemli    acenteye gönderirken, acenteler de
acenteleri de HotelRunner’la enteg-   “Stop Sale” ve “Free Sale” bildirim-
re olarak platformdaki otellerin onli-  lerini anında elektronik olarak alabi-
ne satışlarını gerçekleştiriyorlar.   liyorlar.

Türkiye’nin en önemli sektör-
    lerinden biri olan turizm ve
    konaklama alanında çarpıcı
gelişmeler görmeye devam edi-
yoruz. Özellikle de yılların birikimi
ile oluşturulmuş olan geleneksel
iş yapış biçimleri, teknolojinin yön-
lendirdiği yeni nesil yaklaşımlarla
birleştikçe bu gelişmeler daha da
dikkat çekici hale geliyor.
Türkiye’ye gelen turist sayısındaki
artışın da etkisiyle sektörde önem-
li bir hareketlenme yaşanırken bu
noktada en kritik konu ise karlılığı
da aynı oranda artırabilmek. Ne ya-
zık ki bu tüm işletmeler için müm-
kün olamıyor. Turist sayısındaki
artış yaşanmasına rağmen turist
başına gelirlerin azalıyor olması bu
sektördeki her çaptan işletme için
çözülmesi gereken bir sorun. Fakat
neyse ki bu sorunun çözümleri de
var…

Eski Sorunlara Yeni Çözümler      sına neden oluyor.
Ülkemizde satışlarını artırmayı he-   Bu demek oluyor ki tarihin en eski stra-
defleyen turistik işletmelerin reka-  tejilerinden biri olan fiyatları düşür-
bette avantaj sağlamak için çoğun-   mekten daha iyi bir çözüm gerekiyor.
lukla ilk buldukları çözüm fiyatları  Hali hazırda 74 ülkenin 503 şehrindeki
düşürmek. Bu yeni bir çözüm değil,   7.000’in üzerinde tesise ait 78 bin-
yüz yıllardır ticaretin farklı alan-  den fazla odanın satışını gerçekleştiren
larında sayısız kez başvurulan bir   HotelRunner’ın önerdiği çözüm önerisi
strateji. Ne yazık ki en iyi çözüm bu  pek çok tesis için çok daha uygulanabilir
değil.                 ve daha da önemlisi sürdürülebilir gibi
Fiyatları düşürmek her şeyden      görünüyor.
önce karlılığın da azalması anlamı-   HotelRunner’ın küresel çaptaki bu bü-
na geliyor. Misafirlerine sunduğu    yük operasyondan elde ettiği tecrübele-
kaliteden ödün vermek istemeyen     ri ışığında daha çok oda satmak için çö-
tesisler fiyatları düşürmeyi tercih   zümün fiyatları düşürmek yerine daha
ettiklerinde oda başına gelirleri de  geniş bir pazara ulaşmak olduğu ortaya
azalıyor. Üstelik bu indirimler turist
profilinin değişmesine neden oldu-
ğunda ekstra satışların da azalma-

86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91