Page 85 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 85

çıkıyor. Teknolojinin sağladığı faydalar   letebiliyor. Bu platform sayesinde
                     günümüzde en küçük otellerin bile daki-   oteller isterlerse doğrudan kendi
                     kalar içerisinde küresel satış yapabilme-  satışlarını internet üzerinden yapa-
                     sine olanak sağlıyor.            bilecekleri gibi, isterlerse pazar yeri
                                           mantığında da çalışan HotelRunner
                     Otellerin Dünyaya              yardımıyla anında yüzlerce acente-
                     Açılmayı Sağlayan Platform          nin portföyüne dahil olabiliyorlar.
                     2011 yılı sonunda CloudArena ismiy-     Acenteler tarafından baktığınızda
                     le yola çıkan ve bugün dünya çapında     da aynı şekilde acenteler de Hotel-
                     HotelRunner markası ile yoluna devam     Runner platformunda yer alan yüz-
                     eden şirket, sunduğu ödüllü teknolojik    lerce otelin odalarını kendi müşte-
                     altyapı sayesinde otellerin ulaşabildik-   rilerine sunabiliyor, üstelik bunu
                     leri pazarları çok ciddi anlamda geniş-   online olarak yaparak tüm dünyaya
                                           satış yapma imkanına kavuşabili-
                                           yor. Pek çok tesis ve acente şu anda
                                           halen eski yöntemlerle sadece

CloudArena Kurucu Ortağı Arden Agopyan:

İşletmelerin ‘Online’a Geçmeleri
Hiç Olmadığı Kadar Kolay

Eskiden bir tesis veya acentenin in-   kolaylaştırdı. Artık sadece web sitesi
ternete taşınması hiç kolay değildi.   değil, sosyal medya satış kanalları,
İnternette yer almak için ciddi mali-  online rezervasyon ve satış sistem-
yetleri göze almak ve uzun süre     leri ile tesisler kendi doğrudan satış
yatırım yapmak gerekiyordu. Ho-     kanallarına kolaylıkla sahip olabilir, aynı
telRunner platformu tüm dünyada     platform üzerinden online acentelere
olduğu gibi Türkiye’de de tüm bu süreci bağlantılarını hızla gerçekleştirebilirler.

                                           85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90