Page 84 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 84

www.OnlineOteller.com           Select

Oteller ve Acenteler
Dijital Dünyaya Açılıyor

Oteller, HotelRunner’ın ödüllü teknolojik altyapı sayes-
inde, doğrudan kendi satışlarını yapabilecekleri gibi,
gereksinim duyduklarında anında yüzlerce acentenin
portföyüne dahil olabiliyorlar.

Türkiye’nin en önemli sektörle-      şanmasına rağmen turist başına gelir-     Misafirlerine sunduğu kaliteden ödün
    rinden biri olan turizm ve ko-   lerin azalıyor olması bu sektördeki her    vermek istemeyen tesisler fiyatları dü-
    naklama alanında çarpıcı ge-    çaptan işletme için çözülmesi gereken     şürmeyi tercih ettiklerinde oda başına
lişmeler görmeye devam ediyoruz.     bir sorun. Fakat neyse ki bu sorunun çö-   gelirleri de azalıyor. Üstelik bu indirimler
Özellikle de yılların birikimi ile oluş- zümleri de var…                turist profilinin değişmesine neden ol-
turulmuş olan geleneksel iş yapış                            duğunda ekstra satışların da azalması-
biçimleri, teknolojinin yönlendirdiği   Eski Sorunlara Yeni Çözümler         na neden oluyor.
yeni nesil yaklaşımlarla birleştikçe bu  Ülkemizde satışlarını artırmayı hedef-    Bu demek oluyor ki tarihin en eski stra-
gelişmeler daha da dikkat çekici hale   leyen turistik işletmelerin rekabette     tejilerinden biri olan fiyatları düşür-
geliyor.                 avantaj sağlamak için çoğunlukla ilk     mekten daha iyi bir çözüm gerekiyor.
Türkiye’ye gelen turist sayısındaki    buldukları çözüm fiyatları düşürmek. Bu    Hali hazırda 74 ülkenin 503 şehrindeki
artışın da etkisiyle sektörde önem-    yeni bir çözüm değil, yüz yıllardır ticare-  7.000’in üzerinde tesise ait 78 bin-
li bir hareketlenme yaşanırken bu     tin farklı alanlarında sayısız kez başvu-   den fazla odanın satışını gerçekleştiren
noktada en kritik konu ise karlılığı da  rulan bir strateji. Ne yazık ki en iyi çözüm HotelRunner’ın önerdiği çözüm önerisi
aynı oranda artırabilmek. Ne yazık    bu değil.                   pek çok tesis için çok daha uygulanabilir
ki bu tüm işletmeler için mümkün     Fiyatları düşürmek her şeyden önce      ve daha da önemlisi sürdürülebilir gibi
olamıyor. Turist sayısındaki artış ya-  karlılığın da azalması anlamına geliyor.   görünüyor.
                                            HotelRunner’ın küresel çaptaki bu bü-
                                            yük operasyondan elde ettiği tecrübele-
                                            ri ışığında daha çok oda satmak için çö-
                                            zümün fiyatları düşürmek yerine daha
                                            geniş bir pazara ulaşmak olduğu ortaya

84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89