Page 80 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 80

yeşillenen oteller

Prof. Dr. Barbaros Gönençgil

İ.Ü. Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İklim Değişikliği Anabilim Dalı Başkanı
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi

İklim Değişikliği
Turizm ve Konaklama
Küresel iklimlerde görülen genel
      ya da bölgesel değişiklikler bir  yılında yapılan 2. zirvede de 1. zirveye ben-
      çok sektörü etkileyeceği gibi;   zer bir yaklaşım içerisinde iklim değişikliği
      iklim ve doğal çevre ile çok sıkı ve turizm alanında gelecek çalışmalara yön
                       verilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele
ilişki halinde olan turizmi de etkileyecektir. süreci yanında adaptasyon koşulları değer-
Bu etkilenme bazı alanlarda pozitif yönde lendirildi. Gerçekten, bugün özellikle iklim
olabileceği gibi çok büyük alanlarda negatif değişikliğinin temel nedeni olarak verilen
etkiler yaratması bekleniyor. Destinasyon- SG salınımlarının azaltılmasında turizm
ların her açıdan iklim değişikliklerine karşı sektörüne düşen görevler var.
hassas olduğu şüphesiz. Çünkü turizmin Bu çerçevede Davos Zirvesi’nin sonuçları-
farklı türlerinin ortak özelliği iklimin etkisi na bakıldığında, turizm sektörü için iklim,
altında gelişmesidir. Bunun yanında, özel- doğal çevre ve güvenlik konularının desti-    değişimi mekanizmasından ayrı da olsa,
likle belirli iklim özellikleri altında yapılan nasyon seçimi açısından önemli faktörler   gerçekte toplu halde yaşayan insanların
turizm türlerinin de (örn. deniz veya dağ olduğu görülüyor. Beklenen değişiklikler-     algıladıkları iklim değişiklikleri de kentlerde
turizmi) bu değişikliklerden etkilenmesi den biri destinasyonların dikey yönde yer      olanlardır.
kaçınılmaz olur. Özellikle “konfor sıcaklığı” değiştirmesi; kıyılardan dağlara, alt en-   İklim değişikliği – turizm arasındaki ilişkinin
sınırlarının aşıldığı durumlarda etkilenen lemlerden yukarı enlemlere doğru. Buna      bir diğer yönü de turizm faaliyetlerinin ik-
yaşam koşulları, turizm hizmet ve aktivite- göre; özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki    lim değişikliğine olan etkisidir. Bu gün özel-
leri üzerinde doğrudan etkili oluyor.     turistlerin kendi ülkelerine daha yakın des-  likle küresel ısınma veya iklim değişiklikle-
Atmosferik koşullarda görülen kısa veya tinasyonları seçebileceği vurgulanıyor. Bu      rine etki eden antropojenik süreçlerden
uzun süreli değişimler turizm açısından durumda ekonomisinin önemli bir bölü-        biri olan karbon emisyonlarının önemli bir
önem taşıyor. Kısa süreli hava olayları ya münü turizm gelirlerine bağlayan Akdeniz     bölümü turizmi de ilgilendiren ulaşımdan
da uzun süreli salınımlardan en çok etkile- ülkeleri için bir sorun teşkil etmesi kaçınıl-  kaynaklanıyor. Turizmden kaynaklanan
nen sektörlerden biri olan (tarım dışında) maz olacak.                    karbon emisyonunun %75’i ulaşımdan ge-
turizmin sürdürülebilirliliği, iklim değişik- Öte yandan iklim değişikliğinin turist dav-  lirken, %21’i ise konaklamadan kaynaklan-
liğinin şiddetini arttıran sera gazı (SG) sa- ranışları üzerinde de olumsuz etkilere yol   maktadır.
lınımları ile mücadele yanında doğal iklim açabileceği konusu da değerlendirilmeli.     Buna karşılık, SG emisyonlarının, dolayısıy-
salınımlarına adapte olabilme koşullarıyla Dünyanın 1.34 oC ısınması ile turistlerin     la küresel ısınmanın azaltılması açısından
yakından ilgili. IPCC (Intergovernmental dünyadaki turizm hareketlerinde önemli       temel olarak ele alınan mücadele süreçleri
Panel on Climate Change)’nin 2013 yılı farklılıklar görülebileceği öne sürüldü. Çok     üzerinde turizm sektörü bileşenlerinin (tur
içinde yaptığı açıklamada geçtiğimiz yüz- sıcak bölgelerden ılık ve serin bölgelere     operatörü, acente, otel işletmecisi, turist
yılda ortalama sıcaklıkların yaklaşık 0.85 hareket olabileceği gibi, çok soğuk bölge-    vb.) olumlu katkısı olabilir. Bu çerçevede;
0C arttığı, içinde bulunduğumuz yüzyılın lerden daha ılıman bölgelere bir turizm       enerji kullanımının azaltılması, enerjinin
sonuna kadar ise iyimser tahminle 1.8 0C hareketi olacağı öngörülmekte. Bu açın-       etkin ve verimli kullanımı, ve yenilenebilir
daha, kötümser tahminle ise 4 0C daha dan ılıman ile sıcak iklim kuşağı sınırında      enerji kaynakları kullanımının arttırılması
artacağı bildiriliyor. Bu senaryolar içinde yer alan ülkemizin özellikle güney bölgeleri   gibi konularda konaklama tesislerine düşen
iklim değişikliklerinin turizme olan etkisi ile turist kaybı açısından önemli risk altında  görevler var. Bu açıdan “Yeşillenen Oteller”
turizmin iklim değişiklikleri üzerine etkileri olacaktır.                  projesinde olduğu gibi, konaklama tesisle-
ayrı ayrı ele alınmalıdır.İklim değişikliğinin Şehirlerde oluşan “Kentsel Isı Adası” neti-  rinin enerji kullanımından, atık azaltımına,
turizm sektörüne olası etkileri son yıllarda cesinde ortaya çıkan ısınma, konfor şartla-   suyun kullanımından yeşil bina uygulama-
giderek önem kazanan bir konu oldu. 2007 rını etkileniyor. Bu da İstanbul gibi “Kentsel   larına kadar birçok noktada faydalı olacak
yılında gerçekleştirilen Davos Zirvesi ön- Isı Adası”nın olumsuz etkilerini son derece    projelerin desteklenmesi, sektör için orta
cesinde de, 2003 yılında Tunus’un Djerba ciddi bir biçimde yansıtan megapollerde       ve uzun vadede maliyet azaltan bir önlem
kentinde “1. Uluslararası İklim Değişikliği turist kaybını doğurabilir. Her ne kadar     olması yanında, turizmin sürdürülebilirliği
ve Turizm Konferansı” düzenlenmişti. 2007 “Kentsel Isı Adası” süreci global bir iklim    açısından da önemli bir konudur.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85