Page 79 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 79

Bölüm Sponsoru

şillenen Oteller Projesi; çevreye duyarlı tüketici   Sürdürülebilirlik
sayısının artmasını sağlayarak, tesisleri daha yeşil  Akademisi Hakkında:
olmaya teşvik ediyor. Proje kapsamında Yeşillenen
Oteller Sertifikası sahibi turizm tesislerinin sayısı Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma
giderek artıyor.                    için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada
Yeşillenen Oteller Projesi; turizm sektörünün sür-   öncü olmak misyonu ile ekonomik, toplumsal ve çevresel sürdü-
dürülebilir çevre konusunda farkındalığını ve ko-   rülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yap-
naklama tesislerinin çevre duyarlılığına motivas-   mak amacı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sosyal girişim.
yonlarını artırmayı hedefliyor. Proje, sektördeki   Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi,
rekabet gücünü yükselttiğinin bilinciyle, turizm    gelişimi ve toplumda sürdürülebilir yaşam şeklinin yaygınlaştırıl-
sektöründe sürdürülebilirliğin benimsenmesine     ması için global bir yaklaşımla sürdürülebilirlik çalışmaları yapan
katkı sağlamayı amaçlıyor.               Sürdürülebilirlik Akademisi; güçlü sürdürülebilirlik platformları
Yeşillenen Oteller Sertifikası sahibi olmaya aday   yaratarak bu alanda önderlik yapıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir
tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kali- gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren
tesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm   ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil
alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden    toplum kuruluşları ve devlet işbirliği ile araştırmalar, konferanslar,
başarıyla geçen turizm tesisleri ‘Yeşillenen Oteller  seminerler, workshoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal so-
Sertifikası’ almaya hak kazanıyor. Kontrol Listesin-  rumluluk projeleri ile danışmanlık ve üniversite gençliğine yönelik
de yer alan toplam kriterlerin tesis bünyesinde yer  bilgilendirme çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirlik Akademisi,
alması üzerinden minimum başarı durumlarına      gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini siliyor.
göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronz, Gümüş
ve Altın ‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak                                      79
kazanıyor.
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84