Page 78 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 78

yeşillenen oteller

Port Nature Luxury Resort & Spa

Yeşillenen Oteller’
Sertifikası Almaya
Hak Kazandı

Güneyin en yeni otellerinden Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa,
TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğiyle verilen
‘Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikası’nı almaya hak kazandı.

TUROB ve Bureau Veritas iş birli-       lite Müdürü Gizem Barut, konuyla     sarlanmıştır. Tesis, hizmete açılmadan
     ğiyle 2009 yılından beri devam    ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları önce, çevresel sürdürülebilirlik adına
     eden ve Çevreye Duyarlı Konak-    söyledi: “13 Temmuz 2014’te hizmet    tüm personele eğitim düzenlenerek
     lama Tesisleri’nin sayısını artır-  vermeye başlayan tesisimiz, planlama   çevreye verilecek zararların azaltılma-
mayı hedefleyen Yeşillenen Oteller pro-    aşamasında çevreye duyarlı tesis alt-   sı amaçlanmıştır. Sosyal sorumluluk
jesi, turizm sektöründe sürdürülebilir iş   yapı şartları ön planda tutularak ta-   projeleriyle birlikte çevre etkinlikle-
modellerine geçişi hızlandıran Sürdürü-                         ri devam ettirilmektedir. Yeşillenen
lebilirlik Akademisi iş birliği ile gelişmeye                      Oteller çalışmalarına verdiğimiz des-
devam ediyor. 2015 yılında standartları                         tekten dolayı almış olduğumuz ödül
karşılayarak Yeşillenen Oteller Sertifi-                         bizleri gururlandırmıştır. Port Nature
kası alan otellerden biri de Port Nature                         Luxury Resort Hotel & SPA ailesi ola-
Luxury Resort Hotel & SPA oldu. Otel,                          rak çevreyi korumayı amaçlayan çalış-
sürdürülebilir turizmin önemli gerekli-                         malarımız devam edecektir. Büyüyen
liklerinden biri olan çevreye duyarlı tesis                       Yeşillenen Oteller ailesi içerisinde yer
olma hedeflerine uygun çalışmalarıyla,                          almaktan memnuniyet duyuyoruz.
Bureau Veritas tarafından yapılan dene-                         Dünyada ortak bir çevre bilincinin
tim sonucu Yeşillenen Oteller (Greening                         oluşturulmasını diliyoruz.”
Hotels) Sertifikası almaya hak kazandı.
                                             Çevreye Duyarlı Tüketici,
Gizem Barut: Dünyada                                   Çevreye Duyarlı
Ortak Bir Çevre Bilincinin                                Tesis Sayısını Artırıyor
Oluşturulmasını Diliyoruz
                                             Sürdürülebilir turizm ilkelerine ge-
Port Nature Luxury Hotel & SPA Ka-                            çişte önemli katkılarda bulunan Ye-

78
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83