Page 77 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 77

Bölüm Sponsoru

Bunları
Biliyor Muydunuz?

• Dünyadaki bakterilerin ağırlığı
bitki ve hayvanların ağırlığından
fazladır.
• Bağırsaklarımızda 100 trilyon
bakteri yaşamaktadır.
• Vücudumuzdaki bakterilerin
sayısı hücre sayımızın 10 katıdır.
• Vücudumuzdaki bakteriler
yaklaşık 2-3 kg ağırlığındadırlar.
• Bakteriler daha elverişli bir
ortama doğru 7-14 km/saat
hızla hareket edebilirler.

M252 Tuvaletler İçin Biyolojik Temizle-   yok etmek amacı ile kullanılır. Üründeki  M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları İçin Biyo-
yici ve Koku Önleyici Efervesan Tablet,   bakteriostatik (bakteri üremesini engel-  lojik Aktiviteyi Hızlandırıcı Ürün, foseptik,
klozet içindeki kireç, üre taşı ve organik  leyici) özellik sayesinde kötü kokuya se-  pis su tankı ve yağ kapanlarındaki selü-
kirlilikleri temizlemek ve birikimi önle-  bep olan bakterilerin oluşması önlenir.   loz, yağ gibi organik atıkları parçalamak,
mek amacı ile kullanılır. Tabletteki mavi  Kendine özgü hoş bir koku bırakır.     tıkanmayı ve kötü koku oluşumunu ön-
katman kireci çözer, özel mikroorganiz-   M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları İçin    lemek amacıyla kullanılır. M255 düzenli
malardan oluşan gri katman, üre taşı-    Biyolojik Aktivatör, bakteri içeren     olarak kullanıldığında yağ kapanlarının
nı ve kötü kokuya sebep olan organik     M255 ve M256 ürünlerini uygulamadan     mekanik temizlik sıklığını en az %50 azal-
maddeleri biyolojik olarak parçalar. Ay-   önce bakteriyel etki için uygun ortamı   tır.
rıca M252 efervesan tablet oluşabilecek   hazırlamak ve ürünlerin etkinliğini ar-   M256 Yağ Kapanları ve Borular İçin Biyo-
tıkanmaları da önler.            tırmak amacı ile kullanılır. M254, ortam  lojik Temizleyici ve Koku Önleyici, yağ ka-
                       pH’ını optimize eder ve M255 ile M256    panları ve mutfak giderlerindeki yağ ve
M253 Kötü Kokular İçin Biyolojik Koku    ürünlerindeki bakteriler için gerekli    yağlı maddeleri parçalamak, tıkanmayı
Önleyici, hava, tekstil yüzeyler, çama-   olan mineral tuzları ve besin maddele-   ve kötü kokuları önlemek amacıyla kul-
şırhaneler, tuvaletler, restoranlar, spor  rini içerdiğinden bakterilerin etkinliğini lanılır. M256 düzenli kullanıldığında me-
salonları, arabalar, toplu taşıma araçları, artırır. Biyolojik aktivitenin başlamasını kanik temizlik sıklığını en az %50 azaltır.
tekneler, çöp toplama alanları, havalan-   sağlayan ürün katı yağ ve katı atıkların  Ürün sıvı formda olduğu için peristaltik
dırma kanalları, hayvan barınakları vb.   yumuşamasını sağlar.            dozaj pompası ile kolayca uygulanabilir.
gibi yerlerde kötü kokuları önlemek ve

Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı Tü-    pazesiyle turizm, yiyecek-içecek, AVM,   alıyor. Gıda markaları arasında ise Ora-
ketim Ürünleri Grubu şirketlerinden     eğitim ve sağlık sektörlerine hizmet    let, Oralet Çay, Splenda, Cezbeli Kahve,
biri olarak ‘Ev Dışı Tüketim’ sektöründe   veriyor. 3 ana grupta 600’ün üzerinde    Nektar Natura ve Unifood markala-
faaliyet gösteriyor. Profesyonel temiz-   ürün çeşidi ile profesyonel işletmelere   rı bulunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel
lik, hijyen, gıda ürünleri ve hizmetlerini, hizmet sunan Eczacıbaşı Profesyonel,    ürün portföyünün yanı sıra, Eczacıbaşı
komple çözümler sunarak, işletmeler-     “Temizlik Kağıdı Ürünleri”, “Temizlik    Profesyonel Akademi (EP Akademi) ile
le buluşturan Eczacıbaşı Profesyonel,    ve Hijyen Ürünleri” ve “Gıda Ürünleri”   işletmelere eğitim, denetim ve danış-
A’dan Z’ye yüksek kalite ve hizmet stan-   kategorilerinde işletmelere ürün te-    manlık hizmetleri sunuyor. EP Akademi,
dartları ile 10.000’den fazla işletme-    darik ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel’in   müşterilerin karşılaştığı sorunları etkin,
ye profesyonel çözümler sunuyor.       temizlik kağıdı markaları arasında; Sel-  hızlı ve doğru bir şekilde çözmelerine
Türkiye’de EDT sektörünün önde gelen     pak Professional ve Marathon; temizlik   yardımcı oluyor ve yüksek standartta
üretici ve tedarikçileri arasında yer alan  ve hijyen markaları arasında Maratem,    temizlik ve hijyen seviyesinin sağlanma-
Eczacıbaşı Profesyonel, geniş ürün yel-   Selin, Tana Professional ve Dispo yer    sı için yönlendiriyor.

                                             77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82