Page 76 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 76

yeşillenen oteller

Biyolojik Ürünler ile

    Hijyende

 Yenilikçi Çözüm!

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu şirketlerinden biri olan ve ‘Ev Dışı Tüketim’ sektöründe
faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, portföyündeki Maratem Bio biyolojik ürün serisi
ile işletmelerin bu zamana kadar yaşadığı bir çok probleme yenilikçi çözümler sunarak
müşterilerinin çözüm ortağı olacak.

Biyolojik ürünler, tuvalet ve       suyunda, yer kabuğunda, insan vü-     insana ve çevreye zarar vermeyen
      banyo giderlerindeki kötü   cudunda... Zararlı olan bakterilerin   içeriktedirler; doğada %100 çözünen
      kokuları gidermek, kötü    yanı sıra dünyadaki biyolojik döngü    biyolojik yüzey aktif maddeler içe-
      kokuların oluşumunu önle-   için varlığı çok önemli ve gerekli olan  rirler. Biyolojik ürünlerin içeriğindeki
mek, temizlemek; yağ kapanları, fo-    yararlı bakteriler de vardır.       bakteriler, organik kirliliğin (yağ, se-
septik ve pis su tanklarının bakımını   Bakteriler yaşam döngüleri içinde     lüloz, fekal madde vb) çeşidine göre
sağlamak, kötü koku oluşmasını ön-    beslenmek ve üremek için uygun      özel olarak seçilir. Bu bakteriler orga-
lemek ve mekanik temizleme sıklığını   ortam bulduklarında bir çeşit sıvı    nik kirlilik doğal elementlerinin biyo-
azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.  üretirler. Bu sıvı biyolojik yüzey aktif lojik olarak parçalanmasını sağlarlar.
Biyolojik ürünler sınıf-1 mikroorga-   madde (biyosürfaktan) olarak adlan-
nizma ve bu mikroorganizmalardan     dırılır ve bilinen konvansiyonel yüzey  Eczacıbaşı Profesyonel’in
biyoteknoloji ile üretilen biyolojik yü- aktif maddelerden 500 kat daha etki-   Biyolojik Ürün Serisi;
zey aktif madde (biyosürfaktan) ya da   lidir. Biyolojik ürünler yüksek etkinli- M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri İçin
bunların karışımından üretilen ürün-   ğe sahip olmalarının yanı sıra tehlikeli Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici,
lerdir. Sınıf-1 mikroorganizmalar Av-   kimyasallar sınıflandırmasına girme-
rupa Birliği 2000/54/EC Direktifi’ne   yen ve kullanımı güvenli olan ürün-    klozet, pisuar, gider ve borulardaki
göre “insanlarda herhangi bir has-    lerdir. Hiçbir tehlike ve uyarı işareti  kötü kokuları gidermek, önlemek ve
talığa neden olmayan mikroorganiz-    içermezler. Aynı zamanda çevre dos-    temizlik sağlamak amacı ile kullanılır.
malar” olarak sınıflandırılmışlardır.   tu da olan biyolojik ürünler; doğal,   Saniter alanlardaki kötü kokuları yok
Bakteriler de tek hücreli mikroorga-   yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir  eden ürün aynı zamanda kötü koku
nizmalardır. Yeryüzünde her ortam-    ham maddeler ile üretilirler; geri dö-  oluşmasını da önler. Yüzeyleri temizler
da bakteri bulunur; toprakta, deniz    nüştürülebilir ambalaja sahiptirler;   ve parlaklık sağlar. Yüzeylerde koruyu-
                                          cu bir tabaka oluşturur ve bu sayede
                                          kirlenmeyi geciktirir. Ayrıca kireç olu-
                                          şumunu önler ve kullanıldıktan sonra
                                          hoş bir koku bırakır.

ETKİLİ ÇEVRE DOSTU            GÜVENLİ                  M251 Pisuarlar İçin Biyolojik Temiz-
                                          leyici ve Koku Önleyici Tablet, pisu-
                                          arlarda oluşan kötü kokuyu gidermek
                                          ve önlemek, pisuarların bakımını sağ-
                                          lamak amacı ile kullanılır. Pisuarlarda
                                          oluşan kötü kokuları yok eden tablet
                                          kötü koku oluşmasını da önler. Üre
                                          taşı ve kireç oluşumunu önler. Pisuar
                                          giderlerinin tıkanmasını önleyen ürün
                                          aynı zamanda hoş bir koku bırakır. Tab-
                                          let uzun düre dayanır.

76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81