Page 66 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 66

sektörden

  Avrupa’da, Corendon İsmi
     Türkiye İle Özdeş

  Avrupa ve Türkiye’de otel yatırımlarını arttırma niyetinde olan
Corendon Grubu, Barcelona’da yeni bir otel için görüşmeler yapıyor.
Avrupa’da, Corendon ismin
       Türkiye ve kalite ile özdeş-                         tırımlarınızda Türk tedarik markaları ile
       leştiğini belirten Corendon                         çalışıyor musunuz? Birkaç örnek verebilir
       kurucu ortağı Yıldıray Karaer,                        misiniz?
                                             Tabii ki zaman zaman çalışıyoruz. Me-
Barcelona’da yeni bir otel yatırımı için                         sela Şubat ayında Amsterdam’da aç-
görüşme halinde olduklarını söyledi.                           tığımız Vitality Otel’in yataklarını Türk
                                             bir firmadan aldık. Yine aynı otelimizin
                                             mobilya, mermer, halı ve aydınlatmaları
Corendon Grubu, turizm sektörünün                             için de Türk firmaları ile çalıştık. Tabii ki

birçok dalında faaliyet gösteriyor.

Otelcilik alanında faaliyete geçme ka-                          satın alma kararımızda önce kalite sonra

rarınızda hangi nedenler etkili oldu?                           fiyat etkili oluyor fakat her zaman teklif
Biz işe 1997’de Hollanda’da tur opera-                          toplama süreçlerine Türk firmaları dahil
törlüğü ile başladık. Sonra, yolcumuza                          etmek konusunda hassas davranıyoruz.
yüksek kalitede hizmet vermek ama-
cıyla incoming acentemizi ve havayo-
lumuzu kurarak Corendon ismini bir      Corendon Kurucu Ortağı            2015 yılının turizm sektörü açısından zor-
noktaya taşıdık. Yıllarca müşteri mem-      Yıldıray Karaer             lu bir dönem olacağı herkesin ortak görü-
                                             şü. Sizin düşünce ve önerileriniz nelerdir?
nuniyetine yaptığımız yatırım sonucun-                          Ben de herkes gibi çok zor bir 2015’in
da bugün Avrupa’da, Corendon ismi      Belirli bir otel markası altında mı yoksa  bizi beklediğini düşünüyorum. Öncelikli
Türkiye ve kalite ile özdeşleşmiş durum-   farklı markalar altında mı hizmet verecek-  sebep tabii ki de Rusya’daki ekonomik
da. Otelcilik de son yıllarda gündemi-    siniz? Otel işletmeciliği yanında otel mül- kriz. Bu özellikle Antalya turizmine ciddi
mizde olan bir konuydu. Zaten haliha-                           sekte vuracak. Yine batıda gelişen Müs-
zırda işlettiğimiz Bodrum ve Antalya’da   kü almayı da planlıyor musunuz?       lüman ülkelere karşı önyargı da uzun
birer otelimiz vardı. İsmimize ve müş-    Duruma göre satın alma, kiralama veya    vadede Türkiye turizmini etkileyebilir
terimizin taleplerine uygun otelleri     yap-işlet-devret modellerinden biriyle    diye düşünüyorum. Gerçi, Türkiye’nin
bünyemize katmak için uygun fırsatlar    işletiyoruz. Otellerin eski isimlerine do-  uygun fiyatlı tatil algısına biz turizmcile-
karşımıza çıkınca değerlendirdik ve bir   kunmak istemedik. Hepsi kendi isimleri    rin kaliteyi yükselterek yapacağı katkı ile
sene içerisinde 6 tane otelin işletme-    ile devam ediyor fakat Corendon isminin   bu aşılamayacak bir problem değil. Bu
ciliğini alarak otel sayımızı 8’e çıkardık. sunduğu avantajlardan yararlanmak adı-    durumu değiştirmek için üzerimize dü-
Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de otel     na, hepsine by Corendon ekleyerek Co-    şen her zamankinden fazla çalışıp hem
yatırımlarımızı arttırmak niyetindeyiz.   rendon Hotels and Resorts çatısı altında   tesislerimizin hem de ülkemizin tanıtımı-
                       topladık.

Şu anda Barcelona’da bir otel için gö- Yurt içi yatırımlarınız dışında yurt dışında na hem maddi hem de manevi katkıda
rüşmeler yapıyoruz.             da yatırımlarınız mevcut. Yurt dışı otel ya- bulunmalıyız.

66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71