Page 63 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 63

toplum kuruluşlarından bölge esnafına kadar
herkes görüşünü bildirmeli. Yeni havalimanının
en büyük sorunu şehre uzak olması. Bu nedenle
metrodan araç ulaşımına kadar hizmete girdiği
anda tüm bağlantıların tamamlanmış olması
lazım. Aksi bir durum İstanbul için felaket olur.
Buna rağmen her şey tamamlansa dahi Atatürk
Havalimanı’nın hizmete devam etmesi gerektiği-
ne inanıyorum.

Sektör temsilcileri 2015 yılının turizm sektörü   Tüyap Palas Genel Müdürü Birkan Çetiner
açısından zor bir yıl olacağı inancındalar. Siz  bir okul var. Elimizden geldiğince bu tür okullara
neler düşünüyorsunuz?               destek olmaya çalışıyoruz. Ülke turizmine katkı-
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda baktı-    sı açısından, staj kontenjanımızı artırarak pratik
ğımızda, 2015 ekonomik açıdan sıkıntılı bir yıl  yapmalarına olanak yaratıyoruz. Otelimizin her
olacak gibi görünüyor. Bu durumun turizm sek-   biriminde lise ve üniversite öğrencilerinin staj
törüne yönelik olumsuz etkileri elbette olacak-  yapmalarına olanak sağlıyoruz. Kalifiye eleman
tır. Bu noktada, ismimizden kaynaklı büyük bir   için eğitim kalitesi yükselmeli ve okulların sayısı
avantajımız olduğunu düşünüyorum. Türkiye     artmalı. Özellikle okullardaki yabancı dil dersle-
fuarcılık sektöründe işin %50’sini yapan köklü   rinin oranı arttırılmalı. Okullarda öğretilen İngi-
bir grubun ismi altında hizmet veriyor olmak    lizce maalesef yeterli değil.
otelimizi bir adım öne taşıyor. Önümüzdeki üç
yıl için planlanmış fuarlarımız, uluslararası iş
ortaklarımız var. Birçok organizasyona ev sahip-
liği yapıyoruz. Bu nedenle diyebilirim ki, zincir
otellerin sahip olduğu güç ve avantajlar bizim
için de mevcut.

Sektörün büyümesiyle birlikte
kalifiye personel ihtiyacı oluştu.
Bu konuda neler yapılmalı?
Turizme yönelik meslek okullarının sayısı yeter-
siz. Örneğin, çevremizde sadece Kumburgaz’da

                          Turizm sektörü için konulan 2023 yılı hedefle-
                          ri hakkında neler düşünüyorsunuz?
                          Ülkemize gelen turistler ağırlıklı olarak deniz-
                          kum-güneş ya da kültür turizmi için geliyorlar.
                          Kültür turizminde ciddi bir düşüş yaşamayabili-
                          riz. Ayasofya, eski İstanbul, Kapadokya hep aynı
                          yerinde. Güzelliği ve büyüleyiciliği hep duruyor.
                          Ama yaz turizminde bizimle aynı kulvarda yer
                          alan İspanya, Yunanistan gibi ülkelerle çok ciddi
                          rekabet halindeyiz. Maliyetlerde yaşanan artış
                          turizmciyi zorlamaya başladı. Fiyatları maliyet-
                          lerdeki artış kadar yükseltemiyoruz. Dövizde
                          yaşanan dalgalanmalar, Rusya’nın içinde bulun-
                          duğu ekonomik kriz gibi birçok konu ilerleyen
                          dönemde hedeflerin yakalanması konusunda
                          belirleyici unsurlar olacak. Hedefleri gerçekleş-
                          tirebilmek için kamunun desteği gerekiyor.

                          63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68