Page 62 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 62

sektörden

TÜYAP
Palas Büyüyor...
Artan taleplere cevap verebilmek için 140 ek oda inşa
etmeye başlayan TÜYAP Palas, 400 oda kapasitesi ile
sektördeki iddiasını yükseltecek.
TÜYAP Fuarcılık Grubu bünyesinde yer
     alan otelde açılıştan günümüze yaşa-   yatırım yapılmalı. Yatırımların plansız yapılma-
     nan değişimi ve ülke turizmini etkile-  ması lazım. Plansız yapılan yatırımlar ülke eko-
     yen güncel gelişmeleri Tüyap Palas    nomisine de çok büyük zarar veriyor. Örneğin,
                         İstanbul’da birkaç AVM fizibilite çalışmasının
Genel Müdürü Birkan Çetiner ile konuştuk… doğru yapılmamasından kapandı.

Açılışınızdan bugüne otelinizin          Misafirleriniz ağırlıklı olarak iş için
performansını ve yaşanan süreci          İstanbul’a gelen kişilerden oluşuyor. Farklı
değerlendirir misiniz?              müşteri portföyü ile de çalışıyor musunuz?
Geçirdiğimiz dönemde doluluk oranlarımız-     Korelilerle yoğun olarak çalışıyoruz. Özellikle
da ciddi bir artış oldu. Kısa zamanda böylesi   Anadolu kültür turları öncesi bir veya birkaç
bir gelişme göstermek bizim için çok değerli.   günlük konaklamalarda bizi tercih ediyorlar. En
Çevremizdeki sanayi tesislerinin konaklama,    önemli sebep havaalanına yakın bir mesafede
kahvaltı ve yemek organizasyonlarını alma-    oluşumuz. Taksim’den havaalanına ulaşmak
ya başladık. Fuar harici dönemlerde de ciddi   buradan ulaşmanın 1,5 katı daha fazla zaman
oranda rağbet görüyoruz. Açılış ekibimizin    alıyor. Hindistan, Malezya ve Polonya gibi yeni
%98’iyle devam ediyoruz. Kısa zamanda       pazarlara girmeye çalışıyoruz.
sağladığımız başarıda çalışan kadromuzu
korumamızın büyük katkısı oldu. Elbette bu    Yeni havalimanının açılması ile
değişimlerle yetinmeyip sürekli gelişmeye     birlikte Atatürk Havalimanı’nın
çalışıyoruz. Son dönemde bizim açımızdan     kapatılması söz konusu. Bu durumun
yaşanan en önemli gelişme, Turizm ve Kültür    size etkileri nasıl olacaktır?
Bakanlığı tarafından verilen 5 yıldızlı turizm  Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılma-
işletmesi belgesini almak oldu.          dı ama bu sıkça gündeme geliyor. Gerçekleşse
                         dahi bize olumsuz bir etkisi olacağını sanmıyo-
“İstanbul’un Bazı Bölgelerinde          rum. Üçüncü havalimanı otelimize daha yakın
Arz Talebin Çok Üzerinde”             bir mesafede. Ancak Atatürk Havaalanı’nın
Otel yatırımlarının ve iş odaklı         çevresindeki yatırımlar zor bir sürecin içine
otelciliğin yoğun olduğu bir bölgedesiniz.    girecektir. Bu nedenle kapatılmasına ilişkin
Yaşanan rekabeti ve değişimi nasıl        karar alınırken bölgedeki herkes sürece katıl-
yorumluyorsunuz?                 malı. Turizm örgütlerinden bölge halkına, sivil

Bulunduğumuz bölgede oteller konaklama                      140 Ek Oda Geliyor
açısından neredeyse tüm ihtiyaçlara cevap
verebiliyor. Artan otel yatırımlarını kaldırabi-  Daha iyi hizmet verebilmek için restoranımız ve kahvaltı salonu-
lecek potansiyel maalesef bölgemizde yok.      140 odalık ek bir bina yapıyoruz. muz da genişliyor. Yönetim ofisini
İstanbul’un birçok bölgesinde de talebin çok    Toplam oda sayımız 400 olacak. yeni binaya taşıyıp spa alanını bü-
üzerinde bir arz söz konusu. Bu durum sadece    Ayrıca bir adet toplantı salonu- yütme gibi bir fikrimiz var. 1-1,5
İstanbul’un değil Türkiye’nin kanayan bir ya-    muz ve 1000 kişi kapasiteli balo yıllık süre içerisinde ek binamızı
rası. Maddi olanağı olan herkes otel yatırımı    salonumuz da yeni binamızda yer tamamıyla hizmete almayı plan-
yapıyor. Otel yatırımlarında bir ilave yatak ya-  alacak. Tabi bu büyümeyle birlikte lıyoruz.
tırım maliyeti, 100 misafir konaklama bede-
line eşit. Ülkemizin potansiyeli düşünülerek

62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67