Page 60 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 60

sektörden

On-line kanallardan aldığınız rezervasyo-                              Ersin Durgun Kimdir?
nun toplam doluluğunuzdaki payı nedir?
Geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir listeye                              Almanya’da dünyaya gelen Ersin Dur-
göre, online rezervasyonda 100 otel ara-                              gun, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek
sından 12. sırada yer alıyoruz. On-line ka-                             öğrenimini tamamladıktan sonra 2 yıl
nallarda dinamik bir çalışma içerisindeyiz;                             Swiss Hotel’de görev yaptı. Ardından
günlük ve anlık fiyatlandırma yapıyoruz.                              sırasıyla Polat Rönesans Hotel, BW Pre-
Doluluğumuzun %30’a yakın bir kısmını on-                              sedent Hotel ve BW Citadel Hotel’de ça-
line kanallardan sağlıyoruz.                                    lıştı. Bir süre otelciliğe ara vererek sağlık
                                                  sektöründe çalışmaya başlayan Durgun,
“Satış Kanallarımızı Dengede                                    DoubleTree by Hilton Avcılar Hotel’in
Tutmaya Özen Gösteriyoruz”                                     açılışıyla sektöre döndü. Görevine Ra-
                                                  disson Blu Hotel İstanbul Şişli’nin genel
Aslında bunu daha fazla yükseltebilece-                               müdürü olarak devam ediyor.
ğimizin farkındayız ama %30-35 arasında
tutmaya çalışıyoruz. On-lineden kazanırken
diğer kanallarımızı ihmal etmek istemiyo-
ruz. Tek bir kanaldan ilerlemenin yaratacağı
riski göz önünde bulundurarak dengeli bir
şekilde süreci yönetmeyi tercih ediyoruz.

Şehir otellerinde bir otel müdürü yol hari-    mekten çekinmiyoruz. Odamın kapısı çalış-    ları açısından doyuma ulaşmış durumda.
tasını belirlerken ve şehrin nabzını ölçer-    ma arkadaşlarıma her zaman açık. Yönetim     Bence bölge açısından en büyük sorun,
ken, sizce hangi araçları kullanmalı?       silsilesine riayet ederek tüm sorunları bana   kayıtsız olarak çalışan apart tarzı yerler.
Öncelikle rakamları görebilmek ve analiz      aksettirebiliyorlar. Ayrıca kişi olarak devamlı Geçtiğimiz yıl İstanbul’a gelen turist sa-
edebilmek gerekiyor. Son yıllarda hiçbir      otel içinde hareket halindeyim. Doğal ola-    yısında artış vardı. Fakat konaklayan tu-
otel rakamlarını birbiriyle paylaşmıyor. Bu    rak her gün bir çoğuyla karşılaşıyor, selam-   rist sayısında düşüş var. Demek ki ciddi
ihtiyacı STR dediğimiz sistem karşılıyor.     laşıyor ve sohbet etme imkanı buluyorum.     bir miktarda ziyaretçi günübirlik kiralık
STR’ye üye olarak, rakip olarak gördüğü-      Personelimize özellikle ismiyle hitap etmeye   evlerde konaklamaya başladı. Özellikle
nüz otellerin rakamlarını görebiliyor ve      de özen gösteriyorum.              Ortadoğulu misafirlerin apart ve gü-
buna göre stratejinizi belirliyorsunuz. Bu-                             nübirlik kiralık konutları tercih etmeye
lunduğunuz bölgedeki doluluk oranlarını,      Yeni açılan otellerin genellikle rakiplerin-   başladığını görüyoruz. Yasal ve güvenli
ADR ve RevPAR’ı görebiliyoruz. Bu veriler     den personel transfer ettiğini görüyoruz.    zeminde yapıldığı sürece bu tür seçe-
sayesinde pazardaki mevcut konumunuzu       İstanbul’da yaşanan hızlı sirkülasyon sizi    neklere diyebileceğimiz bir şey yok, fakat
değerlendirebiliyor ve ona göre hareketle-     rahatsız ediyor mu?               ülke turizminin imajı açısından bir dene-
rinizi planlayabiliyorsunuz. Kongre ve orga-    Yönetici olarak yetişmiş personeli kaybet-    tim ve kontrolün sağlanması gerektiğini
nizasyonlar için de İstanbul için yayınlanan    mek elbette rahatsızlık veriyor. Fakat mev-   düşünüyorum.
event takvimlerinden yararlanmak gereki-      cut konjonktürde bunun önüne geçebilmek
yor. Hepsinden önemlisi de doğru zaman-      mümkün değil.                  “2015 Yılı Stabil Gidecek”
da doğru hamleyi yapabilecek tecrübeye
sahip olmak gerekiyor...              “Ayrılıkların Sebebi Önemli”           2015 yılında bölgemizin stabil gideceğini
                                                  düşünüyorum. Görüştüğümüz acentalar
Yönetim anlayışınızdan               Ben öncelikle gelen ayrılma taleplerinin     ve şirketlerin de görüşleri bu yönde. Bu
bahsedebilir misiniz?               gerçek sebeplerini bulmaya çalışırım. Örne-   durum pazarı daha rekabetçi bir hale ge-
Misafirinize iyi hizmet vermek için önce “iç    ğin yönetimsel gerekçelerle gelen ayrılma    tirecek. Pastadan daha fazla pay almak
müşteri” olarak nitelendirdiğimiz çalışanla-    talepleri beni çok rahatsız ediyor. Fakat ne   isteyen herkesin daha fazla çalışması ge-
rınızı mutlu etmeniz gerekir. Çalışanlarımı-    mutlu ki bu tür ayrılma yok denecek kadar    reken bir yıl olacak.
zın mutluluğunu önemsiyoruz; onları dik-      az. Genelde pozisyon ve ücret teklifinden
katle dinliyor ve taleplerine cevap vermeye    kaynaklı ayrılmalarla karşılaşıyoruz. Açıkçası  İstanbul’da otel arzı ve talebi arasında-
çalışıyoruz. Sıkıntılarını ve mutluluklarını    personelimizin kariyeri için olumlu bir teklif  ki makas her geçen yıl artıyor. Doğru ve
paylaşıyoruz. Üç ayda bir çalışanlarımızı     ise veya taşınma nedeniyle yaşanan bir ayrı-   başarılı bir yatırımın başındaki genel
dinleme toplantısı yapıyoruz. Operasyon      lık ise elimizden gelen kolaylığı göstermeye   müdür olarak neler tavsiye edersiniz?
içindeki sıkıntılarını, istek ve taleplerini din- çalışıyoruz. Yönetimsel gerekçelerde ise he-   Yatırımcıların doğru ve detaylı fizibilite
liyoruz. Notlar alıyoruz ve mutlaka konuyla    men karar vermeyip, sorunu anlamaya ve      çalışmaları yaparak adım attıklarına inan-
ilgili geri dönüş yapıyoruz.            çözüm üretmeye çalışıyorum.           mak istiyorum... Otel yatırımının en te-
                                                  mel belirleyicisi lokasyondur. İstanbul’da
“Değer Verdiğimizi                 2015 yılında bölgeniz ve İstanbul’da artan    yatak arzında ciddi bir artış olsa da doğru
Hissettiriyoruz”                  rekabeti nasıl değerlendiriyorsunuz?       lokasyonda yapılacak yatırımların hala iyi
                          Bulunduğumuz Şişli bölgesi otel yatırım-     kazandıracağını düşünüyorum.
Değer veriyoruz ve bunu onlara hissettir-

    60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65