Page 55 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 55

gezebileceği bir Haliç tasarlanıyor. Fakat    deyim. Gezi olaylarından sonra Türkiye’ye
bu dönüşüm gerçekleşirken bölgenin tarihi     gelecek olan 124 tane kongre iptal edildi.
ve kültürel kimliğine dair izlerin de titizlikle Mevcut durumun etkileri önümüzdeki yıl-
korunması planlanıyor.              larda da hissedilmeye devam edecek. Yeni
                         açılacak otellerin ve otel yapmayı planla-
“Dönüşümün                    yan yatırımcıların bunları da hesaba kat-
Merkezinde Turizm Var”              masını tavsiye ediyorum.

Haliç’teki dönüşümün merkezinde, turizm,       Mehmet Emin Kocaaliler
tarih ve kültür var... Yapılacak işlerin tama-    Kimdir?
mı Beyoğlu markasını geliştiren ve destek-
leyen türden. Kentsel doku ve tarihi kimlik-     1976 yılında doğdu. TED Bursa Koleji ve
le uyum esas alınıyor. Şimdiden dünyanın       9 Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
önde gelen emlak fuarlarında görücüye çı-      Bölümü bitirdikten sonra Amerika’da
kan projeler var. Haliç’te kendi kategorisin-    Cornell Universty’de yüksek lisans
de dünya çapında ödüller kazanacak proje-      yaptı. 4 yıl Amerika’da uluslararası
lerin gelmekte olduğunu söyleyebilirim.       otel markalarında satış, pazarlama ve
                           yiyecek içecek departmanlarında gö-
Bölgenizde artan yatak arzını nasıl değer-      rev yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra
lendiriyorsunuz?                   yerli ve yabancı otel gruplarında
Artışın İstanbul’un geneli için bir sorun ol-    yöneticilik yaptı. Pia Bella Hotel
duğunu düşünüyorum. Bunun etkilerini         & Casino, Ata Holding Turizm
şimdiden hissetmeye başladık. Birçok ote-      Grubu ve Palazzo Donizetti
lin fiyatlarını aşağıya çekmeye başladığını     Hotel’de genel müdür olarak
görüyoruz.                      görev yaptı. Görevine Hilton
“Haliç Yeni Otelleri                 Garden Inn İstanbul Golden
Ticari Olarak Kaldırmaz”               Horn’un Genel Müdürü ola-
Bölgemiz birçok açıdan avantajlı olsa da       rak devam eden Mehmet
kontrolsüz artan yatak arzından mutlaka       Emin Kocaaliler, evli ve 2
etkilenecektir. Gerçekçi konuşmak gere-       çocuk babası.
kirse, bölgemiz sayı olarak yapılan otel-
leri kaldırır, ama ticari olarak kaldırmaz...
Otelciliğe giren yatırımcıların beklentileri
doğal olarak yüksek. Arzın artması, rekabe-
tin yükselmesi ve fiyatların düşmesi, ister
istemez yatırımların geri dönüş sürelerini
uzatacaktır.

“Dengeli Büyüme
Herkese Fayda Sağlar”

Rekabet, serbest piyasanın gereği olarak
mutlaka olmalı; fakat dengeli büyümenin
herkes açısından faydalı olacağı görüşün-

                                                55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60