Page 54 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 54

sektörden

Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Genel Müdürü
Mehmet Emin Kocaaliler:

Haliç'teki Dönüşümün
Merkezinde Turizm Var

  Haliç'te başlayan kentsel dönüşümün merkezinde turizmin olduğunu ileri
  süren Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn Genel Müdürü Mehmet
  Emin Kocaaliler, gündemdeki projelerin hayat gelmesiyle birlikte bölgenin
  yıldızının parlayacağını söylüyor.

Haliç’te yaşanan dönüşümün        çok yatırımcının dikkatinin bölgeye   büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapan
      simgesi haline gelen Hilton  çevrilmesinde mutlaka etkili olmuştur.  Haliç Kongre Merkezi, her şeyden
      Garden Inn İstanbul Golden   Bizden sonra Mövenpick, IHG, Lazzo-   önce İstanbul için büyük bir kazanım.
      Horn, bölgedeki umutları    ni, Manesol ve Green Park gibi marka-
yükselten referans bir yatırım. Otelin  lar da geldi. Birçok otel markasının da Dönüşümde önemli bir rol üslenen
Genel Müdürü Mehmet Emin Kocaali-     bölgedeki arayışlarını sürdürdüğünü   Haliç Platformu hakkında bilgi vere-
ler ile Haliç’teki dönüşümü konuştuk...  duyuyoruz.                bilir misiniz?
                                          Haliç Platformu, dönüşüme öncülük
Oteliniz öncü olmanın yanında ardın-   “Geleceği Görebilen Şirketler      eden kurum ve kuruluşların içinde yer
dan gelen yatırımlara cesaret verdi...  Haliç’e Yatırım Yapıyor”         aldığı bir oluşum. Sadece Haliç için bir
Otelin lokasyonu ile olan etkileşimi ve                      araya gelinilen ve Haliç için proje üre-
bölgenin gelecek perspektifine dair    Yakın bir gelecekte Karaköy ve Haliç   ten bir platform. İstanbul Büyükşehir
neler söylemek istersiniz?        hattında çok önemli projeler hayata   Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Be-
Otelimiz, Haliç’in tarihi ve coğrafi do- geçecek. Bölgenin kaderini değiştire-  yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah
kusuna uygun olarak inşa edilmiş özel   cek nitelikteki bu yatırımların gerçek- Demircan’ın da yer aldığı platformda,
bir yapı. Çevresiyle uyum içinde oldu-  leşmesi halinde daha farklı bir sürece  bölgede yatırımları ve projeleri bulu-
ğu gibi, aynı zamanda bölgenin gele-   girileceğini tahmin ediyorum. Haliç’in  nan 30’dan fazla şirket temsil ediliyor.
cek vizyonunu temsil eden referans    geleceğine dair öngörüde bulunabilen
bir yapı. Mimari özellikleri, çevreye   şirketler doğal olarak yatırım yapmak-  Platformun Haliç’teki hedeflerinden
olan duyarlılığı ve hizmet anlayışı gibi ta tereddüt etmiyor.           bahsedebilir misiniz?
birçok alanda örnek alınabilecek bir                        Ana gündem, turizm ve turizm pers-
tesis.                  Haliç Kongre Merkezi’nin bu gelişme-   pektifli kentsel dönüşüm. Platform
                     de katkısı oldu mu?           üyesi şirketler bölgede yapacakları
“Bizden Sonra               Mutlaka oldu... Kongre vadisi olma    yatırımların değer kazanması için bü-
Bölgeye Olan İlgi Arttı”         yolunda ilerliyoruz. Gelen yatırımların tüncül bir bakış açısıyla sürece yak-
                     bir çoğu da bu öngörü doğrultusunda   laşıyorlar. Yabancı turistin rahatlıkla
Hilton markasının Haliç’e gelmesi bir-  geldi. 2012’deki Dünya Su Forumu gibi

54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59