Page 48 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 48

gündem

 TUROB Berlin
 Büyükelçiliğimizin
 Verdiği
 Resepsiyona
 Katıldı

ITB Turizm Fuarı’nda Berlin Bü-     Bakan Çelik Moskova’da Sektör
yükelçisi H.Avni Karslıoğlu tara-    Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
fından Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ve fuar katılımcıları     Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çe-     Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yar-
için Berlin Büyükelçiliği’nde dü-    lik, Rusya’nın başkenti Moskova’da    dımcısı Ahmet Temurci, Moskova
zenlenen resepsiyona İstanbul      düzenlenen Moskova Uluslararası     Tanıtma Müşaviri Alper Özkan, TU-
Vali Yardımcısı İsmail Gültekin,    Seyahat ve Turizm Fuarı’nda (MITT)    ROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir,
TUROB Başkanı Timur Bayındır,      sektör temsilcileriyle bir araya gel-  TUROFED Başkanı Osman Ayık, TÜR-
TUROB Başkan Yardımcısı Armin      di. Bakanlığın Rusya ile ilgili yaptığı SAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün,
Zerunyan ve TUROB Genel Mü-       çalışmalara değinilen Çelik, sektör   AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman
dürü İsmail Taşdemir katıldı.      temsilcilerinin önerilerini dinledi.   ile Rusya’da faaliyet gösteren önde
                    Toplantıya; Türkiye’nin Moskova     gelen tur operatörlerinden Anex
Türk Hava Yolları’nın          Büyükelçisi Ümit Yıldırım, Kültür    Tour, Pegas Tour, TUI Rusya, Coral
Satış Gelirleri 2014          ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel    Travel, Tez Tour ve Intourist üst dü-
Yılında %29 Arttı            Müdürü İrfan Önal, Kültür ve Turizm   zey yöneticileri katıldı.

Türk Hava Yolları’nın 2014 yılı satış     TUROB ITB'de Türkiye
gelirleri önceki yıla göre yüzde 29        Sunumuna Katıldı
artarak 24,2 milyar TL’na ulaştı. Ge-
çen yıla göre esas faaliyet karı yüzde ITB Berlin Fuarı
10 artışla 1 milyar 359 milyon TL    Kapsamında Kültür
olurken, net kar iki katından fazla   ve Turizm Bakanlığı
artarak 1 milyar 819 milyon TL oldu.  Müsteşarı Prof. Dr.
Türk Hava Yolları 2014 yılında kay-   Haluk Dursun, Tanıt-
dettiği yüzde 16,3 kapasite (arz edi-  ma Genel Müdürü
len koltuk km) artışıyla yüzde 5,6 bü- İrfan Önal, Tanıt-
yüyen global havacılık endüstrisinin  ma Genel Müdür
çok üzerinde bir büyümeyle global    Yardımcısı Dr. Cengiz
pazardan aldığı payı yüzde 1,6’dan   Aydın ve Berlin
yüzde 1,8 seviyesine çıkarmış oldu.   Kültür ve Tanıtma
Bir önceki yıl 48,3 milyon olan yolcu  Müşaviri Dr. Tahsin
sayısı 2014 yılında yüzde 13,3 artış-  Yılmaz’ın katılımı ile
la 54,7 milyona ulaşırken Türk Hava   gerçekleşen sunum-
Yolları bir kez daha Avrupa’nın en   da TUROB’u Yönetim
fazla yolcu taşıyan ikinci havayolu   Kurulu Başkanı
oldu. Yolcu doluluk oranı ise bir ön-  Timur Bayındır ve
ceki yılın seviyesini koruyarak yüzde  TUROB Genel Mü-
79 olarak gerçekleşti.         dürü İsmail Taşdemir
                    temsil etti.
   48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53