Page 44 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 44

gündem

    Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak:

 Bathonea İstanbul'un
Ören Yeri Haline Gelecek

  Bathonea Antik Kenti'nin İstanbul'un ören yeri haline geleceğini ileri süren
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tarihi kentin İstanbul turizmi açısından

  değerlendirilmesi gereken yeni ve değerli bir ürün olduğuna dikkat çekti.

A vcılar Belediye Başkanı Han-        tanbul Tarih Öncesi Çağlar Araştırması   bulunan M.Ö. 1800’lü yıllara erken Hitit
       dan Toprak, Küçükçekmece    kapsamında başlayan Bathonea kazısı,    ya da Hurri dönemine iki figürin, bitü-
       Göl Havzası’nda devam eden   Türk turizmi için yeni bir konsept ve al-  men (zift, petrolün ham hali), kalay bu-
       Bathonea kazılarının Avcılar  ternatif mekân olarak görülüyor. Yerli   luntuları ve seramik parçaları arkeoloji
ve İstanbul açısından büyük önem taşı-    yabancı arkeoloji dünyasında büyük ses   dünyasını ayağa kaldırdı. İstanbul’da ilk
dığına dikkat çekti. Kazıların tamamlan-   getiren Bathonea’da neolitik dönem-     kez Huri ya da Hitit’lere ait izlerin bulun-
dıktan sonra bölgenin İstanbul’un ören    den başlayarak Hurrilere kadar uzanan    ması nedeniyle önemli buluntulara, aynı
yeri haline geleceğini ileri süren Toprak,  pek çok kalıntı ve buluntuya ulaşıldı. İki yerde çıkan 301 tane M.S. 5-6. yüzyıllar
bölgenin turizme kazandırılması için ge-   liman, büyük taşlarla örülmüş su yolları,  arasında üretilen ‘Unguanterium’ deni-
lecek işbirliği önerilerine açık oldukla-  su toplanan dev bir sarnıç, devasa cad-   len kutsal su, merhem ya da parfüm için
rını ifade etti. Bathonea Antik Kenti’nin  deler ve meydan ile saray yapısı olduğu   imal edilmiş küçük pişmiş toprak şişeler
ziyarete açılmasının bölgedeki turizm    düşünülen büyük bir yapı kompleksi or-   de eklendi.
hareketliliğini geliştireceğini ileri süren taya çıkarıldı. 2014 yılında kazı alanında TÜRSAB Kültür Komitesi Üyesi Birsen Gü-
Toprak, “ Bathonea’nın dünya çapında                           rer, bir turizmci olarak bölgeyi çok önem-
tanınan bir ören kenti haline gelmesi-                          sediklerini söyleyerek şöyle konuştu:
ni istiyoruz. İstanbul’a gelen turistlerin                        “Kazılar Avrupa tarihinin de aydınlatıl-
Bathonea Antik Kenti’ni de mutlaka gör-                         masını sağlayacaktır. Bir liman kenti olan
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Kentin                           Bathonea, o dönemde dünyanın en zen-
tarihi önemi iyi anlatıldığında ilçemizin                        gin kentlerinden olan Truva’nın ticaret
de daha fazla turizm yatırımı çekeceğini                         yolu üzerinde. Truva’nın zenginliği Bat-
düşünüyoruz” dedi.                                    honea ile bağlantılı. Kazılarda İstanbul
                                             tarihinde ilk kez görülen ticaret metaları
Bathonea Antik                                      bulunmuş. Şimdi biz bu bilgileri, yurtdı-
Kenti Kazısı Hakkında:                                  şındaki meslektaşlarımızla da paylaşıyo-
                                             ruz. Büyük ilgi ile karşılanıyor. Bathonea,
2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Arke-                         önümüzdeki yıllarda dünya turizm mer-
oloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.                           kezlerinden biri olacak”.
Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında İs-

44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49