Page 38 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 38

gündem

   TUROB Şanlıurfa’da

Türkiye çapında faaliyetlerini genişletme stratejisi kapsamında bölge temsilcilikleri
oluşturmaya başlayan TUROB, şimdi de Şanlıurfa’da. TUROB, 9. bölge temsilciliğini
Türk turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Şanlıurfa’da hayata geçirdi.
B ölge temsilcilikleri yoluyla Tür-
     kiye genelindeki faaliyetlerini  zaman dile getirdiği üzere, hedeflerimize  Mehmet Çetin Aslan
     genişleten Turistik Otelciler,   ancak ürün çeşitliliğimizi geliştirerek ve  Kimdir?
     İşletmeciler ve Yatırımcılar    ülkemizi tüm zenginlikleri ile tanıtarak
Birliği’nin (TUROB) bu konudaki yeni adı-  gerçekleştirebiliriz. Şanlıurfa da bu an-  10.04.1964 Şanlıurfa doğumlu
mı Şanlıurfa oldu. TUROB, 9. bölge tem-   lamda önemli bir destinasyon olarak     olan Mehmet Çetin Aslan eğitim
silciliğini Türk turizminin son yıllardaki  karşımıza çıkıyor. Bölgedeki temsilcimiz   hayatına Urfa’da başlayıp, Bursa
parlayan yıldızı Şanlıurfa’da hayata geçir- Nevali Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Çe-   ve İstanbul’da devam etti. 1995
di. Bölgenin önemli otellerinden Nevali   tin Aslan ülke turizmimiz adına önemli    senesi itibari ile Aslan ailesinin
Hotel, TUROB üyesi olurken, TUROB      girişimlerde bulunan, tarihine ve kültürü-  Bursa’da bulunan işlerini devral-
Bölge Temsilcisi unvanını da aldı. TUROB,  ne sahip çıkan bir turizmci olarak, bizlere dı. 90’lı yılların başında İmam As-
daha önce Adana, Ankara, İzmir, Kayseri,   önemli bir değer katmıştır. Aynı zamanda   lan Dinlenme Tesislerini yöneten
Malatya, Mersin, Nevşehir ve Sakarya’da   Urfa Medeniyet Turizm Araştırma Mer-     Çetin Aslan; aynı zamanda İmam
da bölge temsilciliği açmıştı. TUROB’dan   kezi Başkanı olan Sayın Aslan ile bölgeyi  Aslan markası ile zeytin ve zeytin-
yapılan açıklamada, Nevali Hotel’in TU-   yakından takip etme ve projelerimizi kısa  yağı üretimi yaptı. Bu faaliyetler
ROB üyesi ve TUROB Bölge Temsilcisi ol-   vadede hayata geçirmeyi planlıyoruz.     devam ederken Aslan, ailesinin
masıyla, birliğin bölgedeki destek ve pro-  Şanlıurfa’nın ve bölgedeki meslektaşları-  Urfa’da ki yatırımlarıyla ilgilen-
jelerinin hız kazanmasının hedeflendiği   mızın, var olan ve yeni kurulacak temsilci- mek üzere 2011 yılında Urfa’ya
belirtildi. TUROB Başkanı Timur Bayındır,  liklerimize örnek olacağına inanıyorum.”   yerleşti. Çetin Aslan, aileye ait
Şanlıurfa’nın Göbeklitepe’den başlayan                          otel inşaatını tamamlayarak Ne-
eşsiz tarihi, kültürel ve turizm altyapısı,                        vali Hotel’in faaliyete geçmesini
konumu ve ulaşım alternatiflerinin çe-                          sağladı ve Otel’in Genel Müdür-
şitliliği göz önüne alındığında turizmin en                        lüğünü üstlendi. Aynı yıl eşi Es-
kolay geliştirebileceği illerin başında yer                        sum Aslan ile Şanlıurfa Bahşehir
aldığını belirtti.                                    Koleji’ni kurdular. Mehmet Çetin
                                             Aslan aileye ait şirketlerde yöne-
Kongre Turizmi İçin İdeal                                 tim kurulu başkan yardımcılığı
                                             görevine devam ediyor. Ayrıca
“Öncelikle bölgenin kültürel değerlerini                         Urfa Medeniyet Turizm Araştır-
öne çıkararak, alternatif bir kongre tu-                         ma Merkezi’ni (URFAM) 2015
rizmi destinasyonu yaratılması yönünde                          yılında kuran Çetin Aslan, halen
çalışmalarımızı başlatacağız” diyen Ba-                          URFAM yönetim kurulu başkan-
yındır, şöyle devam etti: “Birliğimizin her                        lığı görevini sürdürüyor.

38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43