Page 36 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 36

gündem

       TUROB, 9 İlde Bölge
       Temsilcilikleri Açtı
       Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB),
       Geleneksel Öğle Yemeği’ni 26 Şubat 2015 Perşembe günü
         Sultanahmet Sura Design Hotel’de gerçekleştirdi.
Yemeğe TUROB üyeleri, pro-
      tokol konukları, yabancı   yansımasını rahatlatmak üzere toplantı    “Dileğimiz Adil ve
      misyon temsilcileri, basın  esnasında Başbakanımız Ahmet Davu-      Vizyon Sahibi Bir Düzenleme”
      mensupları ve davetliler   toğlu ‘Rusya ve İran’dan gelen her uça-
                     ğa 6 bin dolarlık yakıt desteği vereceğiz’  Bildiğiniz üzere, sektörümüz açısın-
                                            dan son derece büyük önem taşıyan
katıldı. Yemeğin açılış konuşmasını beyanatında bulundu. Bu gelişme el- bir düzenleme ile 1618 sayılı “Seya-
gerçekleştiren TUROB Başkanı Timur bette memnuniyet verici oldu. Turizm hat Acentaları ve Seyahat Acentaları
Bayındır, sektördeki son gelişmeler ve sektörüne yönelik hükümetimiz tarafın- Birliği Kanunu” değişikliği konusun-
beklentilere yönelik değerlendirmeler- dan verilecek bu tip desteklerin olumlu da Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
de bulundu.                sonuçları olacaktır. Böylesi gelişmelerle fından çalışma başlatıldı. Günübirlik
                     nihai tüketiciye de fiyatlar düşüş olarak
Yakıt Desteğinde             yansıyacak ve kısmi bir rahatlama söz     evlerin acenteler tarafından pazar-
Somut Adım Yok              konusu olacaktır. Ancak, açıklamanın     lanabilmesi otelciler açısından bir
Bayındır, 1618 sayılı “Seyahat Acentala- ardından yaklaşık 1 ay geçmesine rağ-     rezalettir. Kanun taslağı TUROB ta-
rı ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” men, bu konuda somut bir adım atılma-     rafından dikkatle inceleniyor. Bugün
değişikliği ve Rusya’daki bocalamanın   dı. Yakıt desteği ile ilgili olarak harekete yapacağımız değerlendirme toplan-
Türkiye’ye olumsuz etkileri hakkında   geçilmemesi pazarda soru işaretleri      tısı ile görüşlerimiz Kültür ve Turizm
                                            Bakanlığı’na aktarılacak. Konunun
değerlendirmelerde bulunarak şun- oluşturmaya başladı. Tur operatörleri önemi gereği, geçen hafta sizlere
ları ifade etti: “Kültür ve Turizm Ba-  tarafından desteğin hangi şartlarda ve    ilettiğimiz kanun taslağı hakkında
kanlığı öncülüğünde bir heyet olarak   ne şekilde uygulanacağına yönelik so-     görüşlerinizi bekliyoruz. Bu düzen-
Moskova’da bir toplantı düzenledik.    rular soruluyor, kesin bir bilgi olmaması   lemede değişiklik yapmak isteme-
Rusya’da yaşanan ekonomik sorunların   risk yaratıyor. Unutmayalım ki, Rusya     mizin sebebi 21. yüzyılın çağdaş
turizme yansıması üzerine sohbet ger- Türk turizmi için çok önemli bir pazar. ve adil çalışma koşullarına uygun,
çekleştirdik. Rusya’da yaşanan bocalan- Hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz ve ka- vizyon sahibi bir düzenleme haline
manın Türkiye turizmindeki olumsuz munun konuya yakın ilgisini bekliyoruz. getirilmesi.”

36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41