Page 33 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 33

TUROB Tarafından
                           e-Fatura ve
                           e-Defter Semineri
                           Gerçekleştirildi

satışa çıkarılacak” değerlendirmesini        Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar
yaptı. Bayındır, krediyle yapılan otel        Birliği tarafından “"E-Fatura ve E-Defter
yatırımlarının ağırlıklı olarak İstanbul ve     Konularındaki Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve
Antalya’da olduğunu belirtti.            Çözüm Önerileri Semineri” düzenlendi.

Gelirlerimiz Düşüyor                 Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Ya- e-Faturaların, tarafları arasında gü-
                           tırımcılar Birliği (TUROB) tarafından  venli ve sağlıklı bir biçimde dolaşı-
Turizm açısından en önemli para birimi-       04 Mart 2015 tarihinde ““E-Fatura    mını sağlamak amacı ile oluşturulan
nin Euro olduğuna işaret eden Bayındır,       ve E-Defter Konularındaki Güncel     uygulamaların genel adı. Ayrıca,
şu görüşleri dile getirdi: “Sektörümüz        Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm      e-fatura kapsamına giren mükel-
açısından, kaynak pazarın önemli bir         Önerileri Semineri” düzenlendi. TU-   leflerin elektronik ortamda defter
kısmı Avrupa olduğu için, en önemli         ROB Yeminli Mali Müşaviri Dr. Ne-    (e-defter) tutma zorunluluğu da
para birimi konumundaki Euro’da son         dim Türkmen tarafından yönetilen     bulunuyor.
günlerde hızlanan düşüş sektörümüzü         seminere İstanbul’un önde gelen     Seminerin düzenlenme amacıyla
endişelendiriyor. Doların artışıyla birlik-     otellerinin genel müdürlük, muha-    ilgili TUROB tarafından yapılan açık-
te tüm giderlerimizin fiyatı yükselirken,      sebe ve mali işler departmanları     lamada “Özellikle son zamanlarda,
Euro’daki bu gerileme dikkate alındığın-       katılım gösterdi.            üye tesislerimizden gelen bildirim-
da gelirlerimiz de epeyce düşecek gibi        397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu     lerde, uygulamalara yönelik farklı
görünüyor. Türkiye’nin turizmde ana         Genel Tebliğin yayımı ile birlikte    sorular iletiliyor. Buradan yola çıka-
pazarları Avrupa ülkeleri. Avrupa Birliği      hizmete alınan Elektronik Fatura     rak, konunun sektörümüz açısından
ülkeleri, ülkemiz turizmi için önemli bir      Uygulaması (e-Fatura Uygulama-      önemi kapsamında, semineri ger-
pazar konumunda bulunuyor. Ülkemizi         sı), tanımlanan standartlara uygun    çekleştirdik” ifadeleri kullanıldı.
ziyaret eden turistlerin yarısından faz-
lası AB vatandaşı. Dolayısıyla Avrupa    gündem
Birliği’nin içinde bulunduğu ekonomik
durum ve uygulanan ekonomi politi-
kaları bizi yakından ilgilendiriyor. Yıllar
önce Avrupalı misafirlerimiz için fiyatla-
rımızı Euro’ya çevirdik. Şimdi, her şeyin
fiyatı yükselirken, Euro’daki bu gerileme
dikkate alındığında gelirlerimiz de epey-
ce düşecek gibi görünüyor.”

                                                    33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38