Page 32 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 32

gündem

Kredili Otel

‘YDatıorımlalarrı’nRdaiski
Kurlardaki dalgalanma, Euro’nun dolarla eşitlenmesi
olasılığı turizmcileri endişelendirmeye devam ediyor.
TUROB Başkanı Timur Bayındır, dolardaki yükselişin
dolar cinsinden krediyle yapılan oteller açısından risk
oluşturduğunu söyledi.
T urizm sektöründe pariteden
     kaynaklı sıkıntılar devam edi-  da bulundu. TL’nin Euro karşısında değer    da bırakma riski bulunduğunu ifade
     yor. Dolar kurundaki hızlı yük- kazanmasının turizm sektöründeki reka-     eden Bayındır, “Bazı işletmelerin vergi,
     selme, Euro kurundaki hızlı   bet gücümüzü düşürerek ülkemize olan      harç, maaş gibi ödemelerde oldukça
                      talep üzerinde olumsuz etki yarattığını    zorlanabileceğini düşünüyoruz” diye
düşüş fiyatlarını Euro’ya göre ayarlayan belirten Bayındır, “Euro’nun değer kaybı     konuştu. Otel yatırımlarının genellikle
turizmcileri endişelendirmeye devam önümüzdeki aylarda devam ederse ülke-         yurtdışı kaynaklı dolar cinsinden oldu-
ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan mizi ziyaret eden AB kökenli vatandaşla-    ğuna da işaret eden Bayındır “Euro’nun
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırım- rın sayısında artış hızının yavaşlayacağını dolarla eşitlenmesi, yani €=1$ olasılığı
cılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Ba- hatta eksiye döneceğini söyleyebiliriz”      bizleri ürkütmeye devam ediyor. Dolar
yındır, özellikle dolar kurundaki yükselişe dedi.                     çok yükseldi. Euro ile neredeyse kafa
dikkat çekerek, bunun dolar cinsinden                           kafaya gelecek. Gelirler Euro, giderler
kredi kullanılarak yapılan otel yatırımları Oteller Satılabilir              dolar olunca sıkıntı olacak. Maaşlar, ver-
açısından risk oluşturabileceği uyarısın- Bu gelişmelerin sektörü çok zor durum-     giler ödenemez hale gelince de oteller

32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37