Page 137 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 137

Serdar Aziret Kimdir?

Serdar Aziret, Schneider Electric’in EcoBusiness & Buildings
iş biriminde Pazarlama Müdürü olarak çalışıyor. Ayrıca
Schneider Electric’in Türkiye’deki fiyat yönetimi programları-
nın da yöneticisi. Schneider Electric’ten önce, Hong Kong’ta
İş Geliştirme ve Ürün Müdürlüğü pozisyonlarında çalışan
Serdar Aziret, İstanbul Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra,
BAU’da Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yük-
sek lisans yaptı. Bir doğa aşığı olan Aziret; hayata bakış açı-
sıyla Schneider Electric’in evrenimizle ilgili misyonları arasın-
daki uyumdan dolayı, Schneider ailesinin bir ferdi olmaktan
mutlu olduğunu belirtiyor. Üzerinde çalıştığı öncelikli konu
başlıkları enerji verimliliği, akıllı ve yeşil binalar olan Serdar
Aziret’i takım elbisesiyle görmüyorsanız, muhtemelen bota-
nik bahçesinde veya dünya mutfağından yeni bir lezzeti pişir-
menin tadını çıkarırken mutfağında bulabilirsiniz.

rını ve o ortamın dinamiklerini anlamak    Enerji otomasyonu ile tasarruf edebilmek    rolü ve otomasyonunda alınacak aksi-
zorundasınız. Bunu da ancak, detaylı ola-   mümkün mü? Bu konuda elinizde tasarru-     yonlar ile %30’un üzerinde bir enerji ve-
rak o ortamın gerektirdiği uygulamaları    fa dair rakamlar var mı?            rimliliği sağlanabilir. Ayrıca oteldeki kritik
anlayarak yapabilirsiniz. Öncelikli sorular  Dünyadaki enerji ihtiyacı her geçen gün    uygulamaların tükettiği enerji miktarının
şunlar; bir otelde ne gibi uygulamalar ya-   artmaya devam ediyor ve elbette her      görüntülenmesini ve kontrol edebilmesi-
pılıyor? Yatırımcı ne istiyor? İşletmeci için alanda olduğu gibi bina otomasyonun-      ni sağlayan enerji yönetim yazılımlarımız
operasyonel verimliliği nasıl artırabiliriz?  da da enerji yönetimi başlığı buna pa-     ve cihazlarımızla, otellerin zekası artırılır-
Konaklayanlar için konforu ve müşteri     ralel olarak daha fazla önem kazanıyor.    ken, otel işletmecileri de azalan elektrik
memnuniyetini hangi uygulamalarla ar-     Dünyadaki enerji tüketiminin %40’ının     faturalarının tadını çıkarabilirler.
tırabiliriz? Biz bu bağlamda, bir çok farklı  gerçekleştiği binalarda, tasarruf edilecek
uygulama için alt sistemler sunuyoruz.     her kWh enerji ile, aslında geleceğimizi    Pazardaki konumunuz ve referansları-
Oda kontrolü, bina kontrolü, enerji yö-    daha yeşil bir hale getiriyoruz. Teknolojik  nız hakkında bilgi verebilir misiniz?
netimi, kartlı geçiş sistemleri, KNX aydın-  adımlarını bu gelişmeler doğrultusun-     Schneider Electric olarak Türkiye’de; 22
latma ve konfor yönetimi gibi çözümleri    da atan ve yaklaşık 180 yıllık bir süredir   katlı Oryapark Projesi, Beyazıt President
entegre bir sistem mimarisiyle sağlarken,   enerji gelişiminde büyük bir rol üstlenen   Otel, CVK Park Otel, Renaissance İstan-
oteller için de tüm bu çözümler için tek    bir marka olarak, binalarınızda %30’a ka-   bul Bosphorus Hotel gibi büyük proje-
bir markayla iletişim kurma fırsatını vere-  dar enerji tasarrufu sağlıyoruz.        lerin bina otomasyonu ve aydınlatma
rek yönetimsel süreçleri de kolaylaştırmış   Basit bir uygulama örneği vermek gere-     otomasyonu bölümlerine imza atmış
oluyoruz.                   kirse, otel odalarında termostat yerine    bulunuyoruz. Global olarak da Barcelona
Yeni otel yatırımları için Bacnet, ModBus   SE7000/8000 serisi oda kontrol ürünle-     ABaC Restaurant & Hotel (İspanya), ME
ve KNX haberleşme protokolleriyle uyum-    rimiz kullanıldığında, sadece klimadaki    Madrid by Melia Hotels (İspanya), Mak-
lu bir otomasyon altyapısı kurarken, re-    enerji tüketimi tasarrufu ile %20’lik bir   kah Arac Hotel (Suudi Arabistan), Aurich
novasyon projelerinde yatırım maliyeti     enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Schneider   Enercon Gæstehaus (Almanya), JW Mar-
oldukça düşük, wireless çözümler sunu-     Electric’in özellikle küçük ve orta ölçekli  riott Bucharest Grand Hotel(Romanya),
yoruz.                     binalar için sunduğu SmartStruxure Lite    Phuket Sheraton Grande Laguna (Tay-
                        çözümü, lisans ücreti olmayan yazılımı     land), Hilton Durban (Güney Afrika) ve
                        ve kablosuz teknolojisi sayesinde oteller-   daha bir çok ülkede entegre hotel çö-
                        deki renovasyon işleri için de son derece   zümlerimizin kullanıldığı örnekler vere-
                        uygun bir çözüm... Elektrik faturasından    bilirim.
                        edilecek tasarrufa azalan kurulum mali-    Global bir firma olmanın beraberinde
                        yetleri de eklenmiş oluyor.          getirdiği tecrübe ve sinerji ile, önümüz-
                        Bina tipine göre değişiklik göstermekle    deki dönemde de Türkiye’deki otel seg-
                        birlikte, bugün bir otel projesine baktı-   mentinde fark yaratacak uygulamalarla,
                        ğımızda Havalandırma ve İklimlendirme-     entegre otel çözümleri dendiğinde ilk
                        nin (HVAC) binadaki enerji tüketiminin     akla gelen markalardan biri olmaya de-
                        %50’den fazlasını gerçekleştirdiğini söy-   vam edeceğiz. Schneider Electric olarak,
                        leyebiliriz. Otellerdeki diğer kritik güç tü- komple çözüm mimarilerimizle fark yara-
                        ketimini ise aydınlatma gerçekleştiriyor.   tarak, yeni referans projelere imza atmak
                        Dolayısıyla bu temel uygulamaların kont-    üzere ilerliyoruz.

                                               137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140