Page 136 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 136

tedarik

Akıllı Otel Kazandırır

Bina otomasyonu ve yönetim sistemi ile "akıllanan oteller", operasyonel ve
enerji giderlerini azaltarak işletmecilerine kazandırıyor.

B ina otomasyonu ve entegre otel        çözümümüz uygulamanın büyüklüğüne       aydınlatma otomasyonu, enerji yönetimi,
      çözümleri dendiğinde ilk akla ge-  ve özelliklerine göre ikiye ayrılıyor; büyük kartlı geçiş sistemi, yangın algılama sistemi,
      len şirketlerden biri olan Schnei-  binaların ve çoklu alanların kontrolü için  yapısal kablolama alt yapısı, UPS sistemleri
      der Electric, sunduğu çözümlerle   geliştirdiğimiz StruxureWare çözümü ve    gibi bir çok alt sistemini tek bir mimaride
 otellerin operasyonel giderlerini azaltarak  küçük / orta ölçekli bina uygulamalarına   buluşturuyoruz. Tüm bu sistemlerin tek
 işletmelerin karlılığını artırıyor.      yönelik olarak geliştirilen SmartStruxure   bir merkezden yönetilmesine imkan veren
 Otelleri akıllandıran teknolojileri Schnei-  Lite çözümlerimiz ile bir çok farklı uygula- StruxureWare; kullanıcı dostu arayüzü ile
 der Electric’in EcoBusiness & Buildings iş   mayı Schneider Electric teknolojisiyle bina  kolay bir kullanım sağlayan, güçlü fonksi-
 biriminin Pazarlama Müdürü Serdar Azi-     yatırımcılarına, işletmecilerine ve kullanı- yonel özelliklere sahip yazılımı ve BacNet,
 ret ile konuştuk...              cılarına sunuyoruz.              ModBus, Zigbee, Enocean gibi kablolu ve
                        Bir binanın; iklimlendirme otomasyonu,    kablosuz haberleşme protokolleriyle olan
 Schneider Electric’i bina otomasyonu ala-                          uyumlu yapısı ile, tam entegre bir bina yö-
 nındaki tecrübesi ve teknolojisi hakkında                          netim sistemi kurmanızı sağlıyor.
 bilgi verebilir misiniz?
 Schneider Electric olarak, Türkiye’deki                           Şirketiniz bir otelin hangi alanlarında ürün
 enerji yönetimi ve bina otomasyonu pa-                            ve sistemleri ile yer alabiliyor?
 zarına yüksek teknolojili, entegre çözüm-                          Diğer bina segmentlerinde olduğu gibi
 ler sunma misyonumuzla sektörün öncü                             otel segmentinde de sıkı bir rekabet var.
 firmalarından biri konumundayız. Bina                            Sadece oda kontrol çözümü sunan fir-
 Otomasyon Sistemleri ve Enerji Yönetim                            malar olduğu gibi, tek bir uygulamaya
 çözümlerimiz ile binaları “akıllı” hale geti-                        yönelik, özel sistemlere sahip firmalar da
 rirken aynı zamanda işletmelerin operas-                           mevcut. Pazarda bir de bizim gibi, komple
 yonel giderlerini azaltmalarını ve enerji-                          çözüm sunan markalar var.
 den tasarruf etmelerini de sağlıyoruz.                            Çözüm sunmaktan bahsediyorsanız, ön-
 Bina yönetimi için geliştirdiğimiz entegre                          celikle müşterinizin sorunlarını, ihtiyaçla-

136
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140