Page 128 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 128

tedarik

Eczacıbaşı Profesyonel Satış ve
Pazarlama Direktörü Melike Koçoğlu:

Turizm EDT
Pazarının
Lokomotifi Oldu

50 Milyar TL civarında olduğu tahmin

edilen 'Ev Dışı Tüketim Pazarı' Türkiye'de

yüksek büyüme potansiyeline sahip

sektörlerin başında geliyor.

H ızlı büyümesi ve var olan bü-        EDT sektörünün iş kolunuzdaki büyüme      yüksek bir potansiyele sahip oldu-
       yüme potansiyeliyle dikkatleri  hızı nedir?                   ğuna inanılıyor. Bir örnek vermek
       çeken Ev Dışı Tüketim Pazarı,  EDT sektörü yeni ölçülmeye başlandığı için   gerekirse, ABD’deki gıda harcamaları
       kurumsal markaların varlık    büyüme hızıyla ilgili olarak kesin verilerle  dengesine bakıldığında ev ve ev dı-
 gösterebildiği uzmanlık gerektiren bir    konuşmak mümkün değil. Ancak, Eczacı-      şındaki harcamaların yaklaşık %50’lik
 sektör. Pazarın önde gelen oyuncula-     başı Profesyonel 2014 yılı içinde önemli bir  paylarla birbirine eşit seviyede oldu-
 rından Eczacıbaşı Profesyonel’in Satış    büyüme performansı sergilemiş durumda      ğu görülüyor. Türkiye’de ev dışı tüke-
 ve Pazarlama Direktörü Melike Koçoğlu    ve önümüzdeki yıllar için de oldukça iddi-   timin, toplam gıda tüketimi içindeki
 ile EDT pazarındaki konumları ve pazara   alı büyüme hedefleri var. Pazarın gelişimini  mevcut payı ABD’de 1950’li yıllarda
 ilişkin öngörülerini konuştuk...       etkileyen bazı faktörlerdeki istatistiki geli- görülmekte olan seviyeye karşılık
                         şimlere bakıldığında, Türkiye’de hanelerin geliyor. Dolayısıyla, ülkemizde de tü-
EDT sektörünün faaliyet alanınızdaki tüketim harcamaları içinde lokanta ve ko-        ketim alışkanlıkları değiştikçe ve ev
mevcut büyüklüğü nedir? Sizin bu pa- naklama kalemine ayırdıkları payın son 10        dışı tüketim arttıkça bu payın artması
                       yıl içinde %4’lerden %6 seviyelerine çıktığı  bekleniyor.
zardaki yeriniz hakkında bilgi verebilir   görülüyor. Yine pazarın gelişimini olumlu    Türkiye’de EDT pazarının gelişimine
misiniz?                   etkileyen bir diğer faktör olarak da Türki-   tarihsel olarak bakıldığında, paza-
EDT sektörü Türkiye’de yeni ölçülmeye     ye turizminin gelişimi öne çıkıyor. Bunu    rı öncelikle turizm sektörünün te-
başlandı. ETÜDER tarafından organize     rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2000’li    tiklediği ve 80’li yıllardan itibaren
edilen ve IPSOS araştırma firması ta-     yılların başında Türkiye’ye gelen turist sa-  Türkiye’de görülen turizm atılımının
rafından gerçekleştirilen Food Service                            EDT pazarının lokomotifi olduğunu
Monitor çalışmasının sonuçları 2014      yısının 15 milyon seviyesinden gelip bugün   söyleyebiliriz. Bugün de oteller ve ko-
yılı içinde yayınlanmaya başlandı. Bu     40 milyona dayandığı bilinen bir gerçek.    naklama tesisleri EDT pazarı içindeki
çalışmanın sonuçlarına göre, sektörün     Diğer yandan, EDT pazarının yıllar içindeki   en önemli tüketim noktalarından
50 Milyar TL hacminde olduğu tahmin      gelişimini ve büyümesini gösteren bir diğer   birini oluşturuyor. Ancak, zaman için-
edilmekte. Eczacıbaşı Profesyonel’in     gösterge de Türkiye’deki hanelerin gıda     de iç pazar kaynaklı talebin daha da
ürün gamında, “Temizlik Kağıdı Ürün-     harcamalarının ev ile ev dışındaki dağılımı.  artmasıyla, yeme içme noktalarının
leri”, “Temizlik ve Hijyen Ürünleri” ve    TUIK verilerine göre, 2000’li yılların başın-  da EDT pazarının önemli itici güçle-
“Gıda Ürünleri” bulunuyor. Bunlardan     da gıda harcamalarının %14’ü ev dışında     rinden biri haline gelmesini bekle-
temizlik kağıtları, temizlik kimyasalları ve gerçekleşirken bugün bu rakam %20’nin      mekteyiz. Nitekim restorancılık ala-
yardımcı ürünlerin toplam EDT pazarının    üzerine çıkmış durumda. Bu da Türkiye’de-    nında son yıllarda görülen gelişmeler
%8’ini oluşturduğu tahmin edilmekte.     ki hanelerin tüketim alışkanlıklarının değiş-  de bu beklentiyi teyit ediyor. Gerek
Eczacıbaşı Profesyonel’in pazar payı,     mesinden kaynaklanıyor.             yerli sermaye tarafından açılan yeni
içinde bulunduğu ürün grupları bazında                            zincirlerin, gerekse de franchise yo-
farklılık göstermekte. Şirketin pazardaki                           luyla yayılan yeme-içme noktalarının
etkinlik anlamında en öne çıkan marka-    EDT sektörünün Türkiye’deki gelişimine     pazarın büyümesine olumlu katkıda
ları Selpak Professional, Marathon ve     dair öngörüleriniz nelerdir?          bulunduğu bir gerçek.
Maratem.                   Dünya’daki gelişmiş ülke pazarlarıyla
                       kıyaslandığında Türkiye EDT pazarının

128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133