Page 121 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 121

Yiğitalp Laundry Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı              tedarik Eczacıbaşı Profesyonel
  İkbal Yiğitalp Atik:                                  Akademi Danışmanı
                                              Müzeyyen Pamir'e
      “Sektörün Sorunlarını
      Mercek Altına Alıyoruz”                            “Yılın Kadını”
                                               Ödülü
   Yiğitalp Laundry olarak artık
   kapasite ve satış kaygısı ol-                            Eczacıbaşı Profesyonel bünyesinde yer alan
   mayan bir firma olarak sık sık                           EP Akademi Danışmanı Müzeyyen Pamir; Mis
   eğitim vermeye çalıştıklarını                            Group ana sponsorluğunda gerçekleştirilen
   söyleyen Yiğitalp Laundry Yö-                            Geleneksel İkinci Cleaner Magazine ödül tö-
   netim Kurulu Başkan Yardım-                             reninde “Endüstriyel Temizlik Sektöründe Yılın
   cısı İkbal Yiğitalp Atik etkinlik                          Kadını” seçildi.
   hakkında şunları söyledi: “Bu-                           Pamir, ödül töreninde yaptığı konuşmada; en-
   gün burada tertip ettiğimiz                             düstriyel temizlik sektöründe yarım asrı geride
   organizasyondaki toplanma                              bıraktığını ve sektöre sunacağı katkıların hala
   amacımız çalıştığımız veya ça-                           bitmediğinin altını çizerek hijyen alanında bilgi
   lışmadığımız tüm otelleri bir                            ve deneyimlerini paylaşmaya devam edeceği-
   araya toplayarak biz çamaşır-                            ni belirtti.
   hanelerin ve otellerin bitme-                            EP Akademi Danışmanı Müzeyyen Pamir, sek-
   yen çilesi lekeleri, tekstil yır-                          törde geçirdiği uzun yıllara dayalı tecrübelerini
   tıkları ve karışıklıklar hakkında                          son olarak Maratem hijyen kitapları serisinde
   yaşadığımız bu sorunları mer-                            topladı. Pamir’in “Profesyonel Çamaşırhane-
   cek altına alıp diğer taraftan otellerin RFID sistemi ile nasıl           ler için Tekstil Hijyeninde Temel Bilgiler” ve
   çalışacabilecekleri ve bu sistemin her iki tarafa da sağlayacağı          “Profesyonel Mutfaklarda Temizlik ve Hijyen
   faydalarla ilgili eğitim vermekti. Bu amaçlarla gerçekleştirdiği-          Hakkında Temel Bilgiler” adlı iki hijyen kitabı
   miz etkinliğe keyifli ve ciddi bir katılım gerçekleşti. Çalıştığımız        bulunuyor.
   oteller kadar çalışmadığımız otellerin olması ve hatta çama-
   şırhanesi olan otellerinde katılıma ciddi bir ilgi göstermesi bizi                             121
   çok mutlu etti ve organizasyonun amacına ulaştığını gösterdi.
   Biz, bu eğitimlere belirli periyotlarla devam edeceğiz ve bun-
   dan sonra ki amacımız benzer eğitimler ile sektörü bilinçlen-
   dirmek ve bu sektörün eğitim kurumu vazifesini götürmektir.
   Bu yıl sonu gibi hastane yıkaması yatırımı yapacaklarını açıkla-
   yan İkbal Yiğitalp Atik, tesisin Yiğitalp Laundry’nin alt katında
   ayrı bir tesis şeklinde olacağını ifade etti.

alan önemli oyuncuların yaptıkları işbirliklerinin önemini de vurgula-
dılar. Açılış konuşmalarının ardından Özcan Ataç ve Müzeyyen Pamir
katılımcılara; lekenin tanımı ve çeşitleri, çamaşırhane ve otellerde olu-
şabilecek leke kaynakları, lekelerin oluşmaması için alınabilecek ted-
birler, lekelerin oluştuğu anda yapılması gerekenler, leke çıkarmada
uygulama sırası, leke çıkarma maddeleri ve özellikleri, leke çıkarma-
da dikkat edilmesi gereken hususları ve genel önerileri içeren geniş

                   bir sunum yaptılar. “Lekesiz Odalar”
                   eğitim seminerinde sektörde eğitimin
                   önemi bir kez daha vurgulandı. Semi-
                   ner katılımcılardan gelen özellikle sek-
                   törde yaşanılan sorunların çözümüne
                   yönelik soruların yanıtlandırılmasının
                   ardından sona erdi. “Lekesiz Odalar”
                   eğitim seminerlerinin ikincisi ise böl-
                   ge bölge ayırım yapabilmek ve katılımı
                   sınırlı tutup eğitimin daha etkin olabil-
                   mesi amacıyla 30 Mart’ta Aksaray böl-
                   gesindeki oteller için Aksaray Yiğitalp
                   Otel’de gerçekleştirilecek.
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126