Page 118 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 118

tedarik

   “APLUS”, Permak
İşbirliği İle İşletmeye Girdi

Sektöründe lider konumda olan Permak Grubunun Tasarım, Mühendislik

Hizmetleri ile planlanan tesis ilk aşamada 30 ton/gün kapasiteye sahip olacak.

A cıbadem Sağlık Grubu bünye-        maşırhane Tesisi; 2 senelik bir projelen-    yıkama ve hijyen normlarına uygun tünel
      sindeki APLUS Hastane Otelcilik dirme sürecinde tamamlandı. Sistemi       yıkama bölümü mevcut. Yine Hohenstein
      Hizmetleri A.Ş.’nin yeni bina-  oluşturan ekipman ve donanımlar takribi     kalite onaylı çift yıkama ve hijyen kalitesi-
      sında kurulumu tamamlanan    30 tır ile alana taşındı ve 12 uzman Per-    nin yanı sıra otomatik parça açma, silindir
ve en yeni teknolojilerin kullanılmasının  mak Teknik Servis Grubu tarafından 5       ütüleme ve katlama bölümü bulunuyor.
amaçlandığı Merkezi Çamaşırhane Tesisi;   haftada komple tüm sistem kuruldu. Tesis,    Otomatik sevk konveyörler ile entegre
2 senelik bir projelendirme sürecinde ta-  Türkiye’de ilk – Avrupa’da ise ilk 5 tesis ara- otomatik ambalajlama bölümüyle birlikte
mamlandı.                  sına giren temizlik ve hijyen normlarını ve   otomatik torba depolama/yıkama sistem-
                      Full Otomasyon Sistemleri’ni içeriyor.      leri, otomatik ayırma makinaları, merkezi
Permak Kurulumlu              Sektöründe lider konumda olan Permak       toplama ve ambalajlama üniteleri ile sağla-
“APLUS” Türkiye’de ilk           Grubunun Tasarım, Mühendislik Hizmetle-     nan tam otomasyon ve minimum personel
Avrupa’da ise İlk 5’te           ri ile planlanan tesis ilk aşamada 30 ton/    gideri tesisin önemli sistem detaylarından.
                      gün kapasiteye sahip olacak. Tesis ikinci    Öte yandan ise enerji ve su geri kazanım
Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki AP-   aşamasında ise 60 ton/gün kapasiteye ula-    sistemleri ile ulaşılan minimum enerji tü-
LUS Hastane Otelcilik Hizmetleri A.Ş.’nin  şacak.                      ketimi olanağı sunan tesiste etkin malzeme
yeni binasında kurulumu tamamlanan                              hareket (giriş, çıkış/ depo) kontrolü ve tam
ve en yeni teknolojilerin kullanılmasının  Tesisin Sistem Detayları             maliyet analizi imkanı bulunuyor .

         amaçlandığı Merkezi Ça-   Avrupa’nın en modern hijyenik çamaşır-     Permak, Alanında
                             hanesi olacak tesisin sistem    Dünya Markası
                                detayları arasın da kirli
                                 ve temiz tekstiller için  Merkezi çamaşırhaneler, hastane çama-
                                  otomatik ayırma,     şırhaneleri, otel çamaşırhaneleri ve her
                                   depolama ve sevk    türlü ticari çamaşırhanenin dizaynı, tedarik
                                   işlemleri için tor-  edilmesi ve kurulması konularında 40 yıldır
                                    ba sistemleri yer   sektörün lokomatif gücü olan Permak Ma-
                                    alıyor. Diğer bir   kina A.Ş. alanında Türkiye, Ortadoğu, Afri-
                                    detay olarak Ho-   ka ve Yakın Asya’da yüzlerce projeyi başarı
                                    henstein kalite    ile tamamlayarak dünya markası olduğunu
                                   onaylı otomatik    kanıtladı.

118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123