Page 117 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 117

Enerji&Su %13                            Endirekt
Personel %52                                       %20

                                                Detarjan %5

                                             Kırılmalar
                                             %10

ru performans göstermediğinde tekrar    Tüm Zorluklara Tek Çözüm: Solid        da görülebilir. Bu çalışmada sıvı ve katı
yıkamalar artacak ve buna bağlı olarak                          ürünlerinin taşınmasından kaynaklanan
diğer maliyet kalemleri de işletmeyi cid-  Bu zorlukların öneminin bilinciyle daima   kas-iskelet zorlanmalarını karşılaştırmalı
di olarak etkileyecek.           temiz ve hijyenik bulaşıklar elde etmek,   olarak incelemiştir. Çalışmanın sonuçları
                      verimli ve güvenli bir operasyon yarat-    vücuttaki zorlanmanın Solid teknolojisi
Arızalardan Doğan Kayıplar         mak üzere bu zorlukları aşmanın yolları-   kullanıldığında % 90’a varan oranda azal-
                      nı bulmak gerekir.              dığını açıkça gösteriyor.
Ekipmanların önemli bir parçası arızalan-  Geçen yıllar içinde Ecolab bulaşık yıka-
dığında istenmeyen aksamalara neden     ma operasyonunda en iyi çözümü sağla-     360° Servis
oluyor. Tabak, bardak, çatal-bıçak gibi   mak üzere çalışarak bu zorluklara çözüm
sofra gereçleri yıkanmadan yemek ser-    olarak Solid sistemini geliştirdi. Ecolab’ın Ecolab’ın işinde uzman satış temsilcileri
visi yapılamayacağına göre, bulaşık ma-   süper konsantre Solid teknolojisi en zor   işletmeye özel verdikleri servis ile bu-
kinesi de bu önemli parçalardan biri. Bu  su ve kir koşullarında dahi tek seferde en  laşık yıkama operasyonlarının her gün
durum, acil çağrılardan ve yetersiz bakım  yüksek kalitede yıkama sonuçları sağla-    maksimum verimlilik ve güvenlik içeri-
nedeniyle ekipmanın yenilenmesinden     makta. %100 kapalı sistem oluşu ve ürün    sinde gerçekleşmesine yardımcı oluyor.
kaynaklanan masraflar da olduğunda     içeriğinin %100 kullanılması sayesinde    Ecolab Satış Temsilcileri operasyonun
daha da kötüleşmekte.            dökülme riski ortadan kalkar. Portföyde    iyileştirilmesine yönelik önerilerde bu-
                      yer alan Nordic Swan eko-etiketli ürün-    lunmak ve aksiyon alabilmek amacıyla
Güvenlik ve Kaza Kayıpları         lerin yanısıra ambalaj ve nakliyeyi %80    yaptıkları önemli tespit ve gözlemleri
                      oranında azaltan Solid ürünler Ecolab’ın   360° Servis raporu kapsamında tablet
Güvenlik her zaman önemlidir, ancak ye-   ve işletmelerin sürdürülebilirlik hedefi-   PC’lerine kaydederek sonrasında ilgili
tersiz temizlik ve kaygan zeminlere bağlı  ne yardımcı olmakta.             operasyon yöneticisi ile birlikte değer-
risklere verilmeyen önem kaymalara, tö-                          lendirmekte.
kezlemelere ve işyeri kazalarına yol aça-  Güvenliği Artırıyor
bilir. Ağır kaldırma, kas-iskelet problem- Tüketimi Azaltıyor              Avrupa’da 50.000’den
lerinin en önlenebilir nedenlerden biri.                         Fazla İşletme Solid’i Tercih Etti
İşyeri kazaları sadece çalışanların işten  En iyi yıkama sonuçlarını sağlamasının
uzak kalmalarına değil, aynı zamanda    yanı sıra, bu yenilikçi teknoloji persone-  Avrupa’da her gün 50.000’den fazla bu-
ciddi tazminat ödemeleriyle sonuçlanan   lin güvenliğini arttırırken, kimyasal ve   laşık yıkama operasyonu Solid teknoloji-
pahalı davalara da yol açabilir.      enerji tüketimini azaltmaya da yardımcı    sine güvenmekte ve Ecolab’ın sunduğu
                      olur.                     işletmeye özel servisten faydalanmakta.
                      Solid ürünlerinin ergonomik avantajla-    Çünkü sadece kimyasal almak başarılı
                      rı Ecolab ve İş Güvenliği Enstitüsü (IFA,   yıkama sonuçları ve bunun sürekliliğini
                      Saint Augustin/Almanya) tarafından      sağlamak için yeterli değil.
                      yürütülen karşılaştırmalı bir çalışma-

                                             117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122