Page 116 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 116

tedarik

Temiz, Güvenli,
Verimli ve
Sürdürülebilir Bulaşık
Yıkama Teknolojisi:

Solid

Ecolab’ın süper konsantre Solid teknolojisi en zor su
ve kir koşullarında dahi tek seferde en yüksek kalitede
yıkama sonuçları sağlıyor.

E colab tarafından Peach            Bulaşık Yıkama Zorlu ve          En Büyük Maliyet
     BarandTrack’a yaptırılan bir araş-  Riskli Bir İş Sürecidir          “Yeniden Yıkama”
     tırma, insanların restoran seçim-
     lerinde, temizlik ve hijyenin en az Her gün karşılaşılan bir takım zorluklar Verimlilik son derece önemli, ek ma-
 yemek kalitesi kadar önemli olduğunu     bulaşık yıkama sonuçlarını etkiliyor:   liyetlerin oluşmaması için yeniden
 gösteriyor. Dışarıda yemek yiyen kişilere,  Özellikle yoğun zamanlarda etkili iş   yıkamaların önlenmesi gerekiyor. Ye-
 restorandaki kirli sofra takımlarının o res- akışı sağlama; artan su, enerji ve atık  niden yıkamaya yol açan en yaygın se-
 torandaki deneyimlerini etkileyip etkile-   maliyetleri; makine arızaları nedeniyle  bepler yetersiz ön sıyırma, durulama
 mediği sorulduğunda ankete katılanların    yaşanan aksamalar ve beklenmedik     ve basketleme, tıkanmış veya eksik
 %80’i kesinlikle etkilediğini belirtiyor. Bu onarım masrafları ve güvenli bir ça-   durulama kolları gibi çözülmemiş ma-
 tespit, bulaşık yıkama operasyonunda     lışma ortamı yaratma bugün her gıda    kine problemleri ve boşalmış deterjan
 temiz ve parlak sonuçlar almanın ve bu    servisi yapan işletmede karşılaşılan   ambalajının zamanında değiştirilme-
 sonuçların sürekliliğini sağlamanın öne-   zorluklar.                mesi.
 mini ortaya koyuyor.                                  Enerji, su ve atık maliyetleri son yıl-
                                             larda tüm Avrupa’da ciddi oranda
Temizliği Solid’e Bırakın                                artıyor. Dolayısıyla işletmelerde mut-
Siz Lezzete Odaklanın                                  fakta kullanılan suyun %30’unu tü-
                                             keten bulaşık makineleri ile verimli iş
Gıda işindeki profesyonellerin öncelikli                         akışı sağlamak ve yeniden yıkamaları
hedefi yüksek kalitede lezzet sunabil-                          önlemek gittikçe daha önemli hale
mek. Dolayısıyla çalışanlar değerli va-                         geliyor. Yeniden yıkanan her tabak
kitlerini ekipmanların yarattığı sorunları                        veya bardak değişken bulaşık yıkama
çözmeye veya temizlik prosedürlerinin                          maliyetlerini ikiye katlıyor. Bulaşık yı-
doğru uygulanıp uygulanmadığını takip                          kama maliyet dağılım grafiğine bakıl-
etmek için ayırmak istemiyorlar. Ancak,                         dığında deterjan, bulaşık yıkama ma-
gerektiği kadar dikkat gösterilmediğin-                         liyetlerinin sadece %5’ini oluşturuyor.
de, bulaşık yıkama operasyonu her şeyi                          Dolayısıyla kimyasalı daha ucuz almak
gölgede bırakan kötü sonuçlar ve beklen-                         toplam maliyetin düşeceği anlamına
medik maliyetler doğurabilir.                              gelmeyeceği gibi, ilgili kimyasal doğ-

116
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121