Page 106 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 106

trend

    Borusan Holding CEO’su Agah Uğur:

    Başarılı Olan
    Faydalı da
    Olmalı

    Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas     şirket ve başarılı bir şirket... Başarılı olmak
    Üyesi ve CEO’su Agah Uğur, “başarılı” ve     için varız, ama faydalı olmak başka bir şey.
    “faydalı” şirket kavramlarını çok önemse-    İnsanlar topluma faydalı şirketlere, marka-
    diklerini vurguladı. “Bizi tanıyan herkesin iki lara kesinlikle daha çok değer veriyorlar ve
    kelimeyle bizi anmasını istiyoruz; faydalı bir  bu giderek de artacak” yorumunu yaptı.

    Yaşar Holding YK Başkanı İdil Yiğitbaşı:

    Karbon
    Ayak İzimizi
    Ölçüyoruz

    Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İdil    10 şirketimizde bunların eğitimini verdik
    Yiğitbaşı da firma olarak sürdürülebilirlik   ve bu doğrultuda her yıl karbon ayak izi-
    anlamında çok önemli çalışmalar yaptık-     mizi azaltma hedefleri koyduk. 2020 yı-
    larını belirtti. Yiğitbaşı, şunları söyledi:   lına kadar yüzde 15 azaltma hedefledik
    “2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni   fakat bu sene yüzde 8,66 azaltmayı başa-
    de imzaladık. 2009’dan bu yana sürdürü-     rabildik. Bu da bize gösteriyor ki; karbon
    lebilirlik raporlarımızı da yayınlıyoruz...   ayak izimizi yüzde 15’lere düşürebilece-
    Karbon ayak izimizi de ölçmeye başladık.     ğiz.”

    AVEA Genel Müdürü Erkan Akdemir:

    Sürdürülebilirliği
    Erteleme
    Lüksümüz Yok

    Oturumun moderatörlüğünü yapan          güçlendirmek, gelecek nesillere yaşa-
    AVEA Genel Müdürü Erkan Akdemir hiç-       nabilir bir dünya bırakmak için sürdürü-
    bir kurumun sürdürülebilirliği erteleme     lebilirliğe değer veriyoruz. Yaşadığımız
    lüksü olmadığına dikkat çekti. “Hayatı ve    toplum, çevre ve tüm paydaşlarımız için
    temsil ettiğimiz kurumların varlığını ko-    değer yaratmanın yolu bu anlayıştan ge-
    rumak, yaşadığımız ekosistemi büyütüp      çiyor” dedi.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111