Page 105 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 105

TAV CEO’su Sani Şener:

Yılda 27
Bin Ton Su
Tasarrufu
Yapıyoruz

TAV Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener de ha-   tasarımları yapıyorlar, malzeme teknoloji-
valimanı işletmeciliği sektörünün, çevresel   sine çok büyük paralar ayırıyorlar. Uçağın
sürdürülebilirlik açısından çok eleştirilen   gövde ağırlığını düşünüyorlar. Motorlarda
bir sektör olduğunu belirterek, dünyadaki    bioyakıta geçiyorlar. Bizler de yağmur su-
karbondioksit emisyonu salınımının yüzde    yuna ‘yeşil su’, lavabo suyuna ‘gri su’ di-
2’sini havalimanı işletmeciliği ve uçakların  yoruz. Bunları ayrı topluyoruz, yağmur su-
çıkardığını söyledi.              yuyla bahçe sulaması yapıyoruz. Yılda 27
Bu yüzden daha duyarlı olduklarını ve cid-   bin ton su tasarrufu yapıyoruz. Yılda 586
di çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şener,  bin kilovat/saat elektrik üretiyoruz güneş-
“Uçak üreticileri çok ciddi şekilde gövde    ten” diye konuştu.

Eczacıbaşı Holding YK Başkanı Bülent Eczacıbaşı:

İklim Değişikliği
İnsanlığın
Sonunu
Getirebilir

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı    değişikliği insanlığın sonunu getirebilecek
Bülent Eczacıbaşı sürdürülebilirlik konusu-   ölçüde önemli bir tehdit olduğunu unutma-
nun çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları-   malıyız.”
nın bulunduğunu söyledi. Çevresel boyutta
son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadelenin  “Maliyet Kirletene Yüklenmeli”
ön plana çıktığını, giderek artan bu tehdidin
öneminin anlaşılmaya başlandığının altını    Bilim insanları arasında bu konudaki muta-
çizen Eczacıbaşı, şunları söyledi.       bakatın yüzde 98’i bulduğuna dikkat çeken
“Burada konuşma yapacağımı öğrenen       Eczacıbaşı, kamuoyunda bu konunun öne-
BM’deki dostlarım, bana bir davetiye gön-    minin farkında olmayanların oranının çok
derdi. Bu davetiye aslında Nuh’un ikinci    daha yüksek olduğunu belirtti. Ortada koca-
gemisine biniş kartı… Davetiyede ‘BM Paris   man bir maliyetin bulunduğunu, ancak bu
2015 İklim Zirvesi sonuçlarına sizin endişe-  maliyetin hesaplara yansımadığını belirten
lenmenize, harekete geçmenize gerek yok.    Eczacıbaşı, “Günde 90 milyon ton karbondi-
İklim değişikliğiyle mücadelenin iş dünya-   oksit atmosfere salınıyor. Bu gaz kokmuyor,
sına getirdiği fırsatlar karbon fiyatlaması   görünmüyor, göremediğimiz için yokmuş
gibi ekonomi politikaları sizi ilgilendirmi-  gibi davranabiliyoruz ve bu maliyetler hiç-
yor, düşük karbon ekonomisi modeli sizi     bir şekilde hesaplara girmiyor. Bu maliyeti,
bağlamıyor, yatırımlarınıza yüksek karbon    kirlenmeyi yaratanlara yükleyen bir ekono-
modeliyle devam edebilirsiniz. Sizin Nuh’un   mik sistem mutlaka her yerde uygulanmaya
gemisine davetiyeniz var’ yazıyordu. İklim   konulmak zorunda. Bunun yolunun karbon
değişikliğine biz insanlar yol açıyoruz. İklim fiyatlamasından geçtiğini biliyoruz” diye ko-
                        nuştu.

                         105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110