Page 104 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 104

trend

     Liderlerin
Sürdürülebilirlik Ajandası
Türk ekonomisinin önde gelen isimleri, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde
               "Sürdürülebilirlik Ajanda"larını paylaştı.
Uludağ Ekono-
      mi Zirvesi’nde  TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes:
      gerçekleştirilen
      ‘Liderin Sürdü-  Kimseyi
rülebilirlik Ajandası’ baş-  Dışarıda
lıklı bir oturum yapıldı.   Bırakmadan
Ulukartal Holding Yöne-    Büyümeliyiz
tim Kurulu Başkanı Cenk
Ulukartal’ın konuşmasıyla
açılan oturumun mode-
ratörlüğünü Avea CEO’su
Erkan Akdemir üstlendi.
TÜSİAD Başkanı Cansen
Başaran Symes, Eczacıbaşı   TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen     şıyabileceğimizi son derece net söyledi.
Holding Yönetim Kurulu    Başaran Symes, liderlerin ajandalarında    Burada bir şeyi sanıyorum hep birlikte fark
Başkanı Bülent Eczacıbaşı,  “kapsayıcı büyüme ve gelir dağılımı, dijital ettik. Yüksek de büyüseniz, kesintisiz de
Borusan Holding Yönetim    ekonomi ve bunun getirdiği değişim, iklim   büyüseniz, dışarıda bıraktığınız kesimler
Kurulu Murahhas Üyesi     değişikliği ve küresel yönetişim” olmak    varsa, bu büyüme maalesef refahı getirmi-
ve CEO’su Agah Uğur, TAV   üzere dört başlığın öne çıktığını belirtti.  yor. Kimseyi dışarıda bırakmadan büyüye-
CEO’su Sani Şener ve Yaşar  Kapsayıcı büyüme konusuna değinen Ba-     ceğiz” diye konuştu.
Holding Yönetim Kurulu    şaran Symes, “İş dünyası müthiş bir bü-    G-20 başkanlığını çok önemsediklerini
Başkanı İdil Yiğitbaşı ise  yüme motivasyonuyla çalışır. Başbakan     ifade eden Başaran Symes, bu dönemde
sürdürülebilirlik ajandaları Yardımcısı Ali Babacan büyüme tahmin-     Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve yol-
ile ilgili bilgi paylaştı.  lerimizi, ileriye dönük birtakım reformları  suzlukla mücadelede ciddi bir yol alacağı-
               yaparsak, bu büyümeleri daha ileriye ta-   na inançlarının tam olduğunu söyledi.

104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109