Page 102 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 102

www.OnlineOteller.com           Select

                                            Protel Yönetim
                                            Kurulu Başkanı

                                            Metin Arghan

Bir İş Zekâsı Yazılımı
Hikâyesi: Qlikhotel

Sunduğu iş zekası araçları ile klasik raporlama
araçlarının bir adım ötesine geçiren QlikHotel, otel
yöneticilerine işletmeleri ile ilgili çok daha detaylı
bilgiyi kısa sürede sunarak, hızlı ve doğru karar alma
imkanı sağlıyor.

1989 senesinden bu yana,
    Türkiye’nin konuk ağırlama
    endüstrisine dünyanın tercih
 ettiği, Opera ve Micros gibi lider ya-
 zılım ve donanım çözümlerini sunan
 Protel, iki yıl önce Qlikview uygula-
 masını Opera’ya entegre etmeye ka-
 rar verdi. Ara çözümlerin hepsini bir
 kenara koyarak; gerek mobil, gerek
 ise PC’ler üzerinde çalışan özel bir
 ürün tasarlayan şirket, Qlikview’dan
 esinlenerek yazılımın adını Qlikhotel
 koydu.

Geçmişi ve Geleceği            Gerçek Zamanlı Raporlama ve Analiz      başarısı; sadece analiz edebildikleri
Gören Yazılım               Tarayıcı üzerinden HTML5 teknoloji-     verilerle değil, söz konusu verileri su-
                     si temel alınarak oluşturulmuş gerçek    nabilme kapasiteleriyle de ölçümlen-
Kullanıcıları için geçmişi netleştirerek zamanlı raporlama ve analiz ihtiyaçla-    meye başlandı.
geleceği rahatlıkla öngörebilmelerini   rına göre kişiselleştirilebilir veri akışı,
sağlayan Qlikhotel, bir kontrol paneli  Qlikhotel’i farklı kılan işlevlerinden sa-  Qlikhotel’in kontrol paneli bu anlam-
üzerinden parametreleri değiştirerek   dece bir tanesi.               da, gerek tasarımı gerek ise kullanılan
çok detaylı analiz yapabilmeye im-                           verileri hızlıca başka formatlara dö-
kan tanıyor.               Qlikhotel ile Verileri İstediğiniz      nüştürebilme kapasitesiyle günümüz
                     Formatta Sunabilirsiniz           trendlerini başarıyla yansıtan bir kul-
Kullanıcı Deneyimleri                                 lanıcı tecrübesi sunuyor.
Doğrultusunda Tasarlandı         Günümüzde iş zekası yazılımlarının

Kullanıcı deneyimleri referans alına-
rak tasarlanan Qlikhotel, kolay kul-
lanımından, estetik ve fonksiyonel
beklentilerin mobil dünyadaki ihti-
yaçlarına kadar birçok ihtiyaca cevap
verebiliyor.

102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107