Page 101 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 101

TP-LINK’ Ülke
                        Müdür Yardımcısı
                        Ali Dinçer

gelişmiş laboratuvarlarda da yapılıyor.    lerden antenlere değin seçenekli ürünleri-   Satış sonrası destek hizmetleri en
Bu test süreçlerinden geçen ürünler, bir    miz mevcut.                  önem verdiğimiz konuların başında
kez de uluslararası normlara uyumluluk     TP-LINK’in bireysel ürünlerindeki fiyat/    geliyor. Türkiye ofisi olarak kadromu-
sertifikasyonu için bağımsız-profesyonel    performans açısından başarısı otellere yö-   zun yüzde 50’den fazlası destek hiz-
laboratuvarlarda test ediliyor. Bunlar ara-  nelik ürünler için de geçerli. Uygun fiyatlı, metlerine ayrılmış durumda. Kurumlar
sında kablosuz sinyal güç ve dağılım, insan  kaliteli ürünler ile otellere yatırım avan-  için VIP Destek adını verdiğimiz ayrı ve
ve çevre sağlığı, LVD Elektrik direktiflerine tajı sunuyoruz. Ayrıca kolay yönetilebilen   özel bir satış sonrası destek kanalımız
uyumluluk gibi çeşitli konularda birçok test  ürünlerimiz sayesinde birden çok ürünü     mevcut. TP-LINK Türkiye bünyesinde,
yer alıyor.                  tek bir cihazdan yönetmek mümkün.       sadece kurumlara destek vermek üze-
Bütün bunların sonucu olarak ürünlerimi-    Geniş kapalı ve açık alanlara sahip otel-   re görev yapan teknik ekip ve kurum-
zin arıza nedeniyle geri dönüş oranı yüzde   lerde, kablosuz ağın her yere, kesintisiz   lara özel destek hattı bulunuyor. Bi-
1’in altında!                 ulaşması çok önemli. TP-LINK olarak bu     reysel kullanıcılara hizmet veren çağrı
                        konuda çözümlere sahibiz. Hem kablosuz     merkezimizi outsource ettik; ama ku-
                        ağ kurmayı hem bu ağı dağıtmayı hem de     rumlara desteği hala kendi içimizde
                        kapsama alanını genişletmeyi sağlayan     sürdürüyoruz. Kurumsal kullanıcılara
                        ürünler/çözümler sunuyoruz Otellerde      ve bayilere özel destek hattımızda,
                        yönetilebilir switch modellerimiz, PoE     yetkin teknik bir ekip hizmet veriyor.
                        destekli ürünlerimiz, şık ve kolay yöneti-   Kurumların gereksinim duyduğu nite-
                        lebilen yeni EAP120 model başta olmak     likte ve uzmanlıkta destek veriyoruz.
                        üzere erişim noktası (Access point) ve     Network artık herkes için vazgeçil-
                        menzil genişleticilerimiz; her türlü hava   mez ama oteller başta olmak üzere
                        koşuluna uygun dış mekan kablosuz ağ      kurumlar için önemi biraz daha fazla.
                        çözümlerimiz (başta CPE120 model AP      Ufak bir kesinti, büyük kayıplara neden
                        ve antenlerimiz olmak üzere) en çok ter-    olabiliyor. TP-LINK olarak bu ihtiyacın
                        cih edilen ürünlerimiz. TP-LINK, bir otelin  farkındayız ve özel destek ile kurum-
                        gereksinimi olan modemden IP kameraya     lara hizmet veriyoruz. Ayrıca kurumsal
                        kadar tüm kablosuz ağ çözümlerinin yer     projelerde yakın şehirlerde saha des-
                        aldığı geniş bir ürün portföyüne sahip.    teği de sağlıyoruz.

                        Satış ve servis hizmetleriniz
                        hakkında bilgi verebilir misiniz?
                        TP-LINK, 2010 yılından itibaren Türkiye’de
                        kendi ofisi ile hizmet veriyor. Üç distribü-
                        tör ve bunlara bağlı binlerce bayi ve çözüm
                        ortağı ile ürünlerimiz satışa sunuluyor.
                        Otellere de çözüm ortaklarımız aracılı-
                        ğıyla ürün ve çözümlerimizi ulaştırıyoruz.
                        Kurumsal projelerde tüm iş ortaklarımıza
                        projelendirme aşamasından kurulum ve
                        satış sonrası desteğe kadar her aşamada
                        TP-LINK Türkiye ofisi olarak destek sağlı-
                        yoruz.

Otellerde yoğun tercih edilen ürünleriniz
hangileridir?
TP-LINK olarak otellere yönelik de geniş
bir ürün portföyüne sahibiz. Kablosuz ağ
konusunda otellerin ihtiyacı olan hemen
her ürün portföyümüzde yer alıyor. Yöne-
tilebilir switch’lerden açık alanlara yönelik
ağ ürünlerine, iç mekan menzil genişletici-

                                               101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106