Page 100 - Hotel Dergisi - Mart Sayısı
P. 100

www.OnlineOteller.com            Select

Kablosuz ve Sorunsuz
Ağlar İçin: TP-LINK

Kablosuz ağ konusunda otellere uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunan
TP-LINK, modemden IP kameraya kadar tüm kablosuz ağ çözümlerinin
yer aldığı geniş bir ürün portföyüne sahip.

Dünya WLAN pazarındaki yüzde         gerçekleştiren, dünya devi bir şirket.     Ar-Ge’ye önem veren şirketin Tayvan ve
    40’lık payı ile sektörünün lide-   TP-LINK, kablosuz ağ pazarında en geniş    ABD’de iki Ar-Ge merkezi bulunuyor. Her
    ri olan TP-LINK, 128 ülkede 23    ürün ailesine sahip olan marka. Toplam     yıl gelirinin yüzde 8’ini Ar-Ge’ye ayırıyor.
bin’in üzerinde çalışanı ve dünya gene-   200’e yakın ürünümüz var. Türkiye paza-    1.100 deneyimli mühendis Ar-Ge depart-
linde bir milyara yakın müşterisi olan    rında şu anda yaklaşık 160 model ürü-     manında görev alıyor ve yeni teknoloji ve
bir ağ üreticisi. Modemden IP kamera-    nümüz satışta, ancak üretilen tüm ürün     ürünlerin geliştirilmesi için çalışıyor.
ya kadar otellerin tüm kablosuz ağ çö-    gruplarına sahibiz.              Ar-Ge’nin yanı sıra üretim aşamasında
zümlerine cevap veren TP-LINK’in Ülke    TP-LINK’in ürün portföyü her türlü ihtiya-   çok sıkı kalite politikasına sahip. Her ürün
Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ile ürün-    cı karşılayacak kadar geniş ve donanımlı.   20 farklı test sürecinden geçerek satışa
lerini ve sundukları hizmetin niteliğini   Ürün portföyümüz iki ana gruba ayrılıyor:   sunuluyor. Ürünlerin tümü TP-LINK labo-
konuştuk...                 SOHO ürünleri ile KOBİ ürünleri. Her iki    ratuvarlarında, hem üretim bandı kalite
                       ana grupta tüketicilerin gereksinimi olan   sürecinde, hem de üretim öncesi Ar-Ge
Şirketinizin dünyadaki yeri ve faaliyetleri hemen her tür ağ cihazını üretiyor ve sa-   departmanlarında uluslararası normlara
hakkında bilgi verebilir misiniz?      tıyoruz. Modemden menzil genişleticilere,   uygunluk için birçok yönden test ediliyor.
TP-LINK dünya genelinde 128 ülkede      VPN router’lardan antenlere, powerline     Önemli nokta, model örnekleri değil, sa-
23 bin’in üzerinde çalışanı ve dünya     adaptörlerden switch’lere kadar hem bi-    tışa sunulan her bir ürün tek tek bu test-
genelinde bir milyara yakın müşterisi    reylerin hem kurumların ihtiyacı olan tüm   lerden geçiyor. Dayanıklılıktan uyumlulu-
olan bir ağ üreticisi. 1996 yılında kurul-  ağ ürünleri geniş portföyümüzde yer alı-    ğa, stresten sürtünmeye değin çok çeşit
du, 2005 yılında küresel pazara açıldı    yor.                      testler arasında örneğin, ürünün kasası
ve 2009 yılında ülke ofislerini açmaya                           üzerine bir demir gülle 1 metre yükseklik-
başladı. 2014 yılında dünya genelinde    Üretim teknolojiniz ve Ar-Ge yeteneğiniz    ten tam 50 kez bırakılıyor. Ayrıca, üretimi
2 milyar dolarlık gelir elde etti. Ba-    hakkında bilgi verebilir misiniz?       tamamlanan her bir ürüne 24 saat profes-
ğımsız araştırma şirketi IDC verilerine   TP-LINK, çok büyük bir üretici. Yıllık üretim yonel ekipmanlar ile yüksek trafik ve stres
göre yüzde 40’ın üzerinde pazar payı     kapasitesi 154 milyonun üzerinde. 525     testleri uygulanıyor. Bu testlerin yanı sıra
ile dünya WLAN pazarında ilk sırada     bin 762 metrekare alana sahip iki fabrikası  uluslararası bağımsız laboratuvarlarda
yer alıyor. Sadece 2014 yılında dünya    bulunuyor ve tüm ürünlerini kendi üretiyor.  yapılan uyumluluk sertifikasyon testleri-
genelinde 154 milyon adet ürün satışı    Üretim gücünden kaynaklanan fiyat avan-    nin bire bir aynıları TP-LINK fabrikaların-
                       tajını tüketicilere sunuyor.          da ve Ar-Ge departmanlarında bulunan

100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105