Page 77 - hoteldergisi
P. 77

Bölüm Sponsoru
başlığı altnda sürdürülebilir orman
yönetmi ve ham madde satn alımı;
üretm başlığı altnda üretm zinciri,
su ve su atk yönetmi, enerji yöne-
tmi, karbon salınımı, üretm kimya-
salları ve çevre yönetmi alt başlıkları
altnda da ECODokunuş uygulamala-
rını hayata geçiriyor.
SELPAK PROFESSIONAL'DAN
ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER
Eczacıbaşı Profesyonel ECODokunuş
anlayışı çerçevesinde Selpak kalitesi
ve ayrıcalıklarını artk ev dışı kulla-
nımda da Selpak Professional marka-
sı altnda müşterileri ile buluşturuyor.
Selpak Professional markası altnda,
tuvalet kağıdı, havlu, peçete ve kutu ji tasarrufu, ‘kağıt bekleme süresi ratem Bio ürün serisi doğaya zarar
mendil kategorilerinde ürünler piya- ayarı’ ve ‘kağıt yaprak boyu ayarı’ vermeden hijyen sağlıyor. Biyolojik
saya sürülüyor. Selpak Professional ise kağıt tasarrufu sağlıyor. “Selpak ürünlerin içeriğindeki bakteriler ve
markasıyla ev dışı kullanımda tüm Professional İçten Çekmeli Havlu” ve bakterilerden elde edilmiş biyolojik
bu ürünler, Eczacıbaşı Profesyonel “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı” dis- yüzey aktf maddeler doğada %100
güvencesi, Selpak kalitesi ve ayrıca- penserlerinde yer alan ‘her seferinde çözünüyor ve ürünlerin tamamı geri
lıklarıyla profesyonel müşterilerle tek yaprak mekanizması’ ise kullanım dönüştürülebilir ambalajlara sahip.
buluşuyor. Selpak Professional mar- tasarrufu sağlıyor. Ayrıca Dispo markası altnda ev dışı
kalı tüm profesyonel temizlik kağıdı tüketm sektörü için özel olarak üre-
ürünleri Sürdürülebilir Orman Yö- MARATEM BİO İLE DOĞAYA tlmiş olan doğada çözünen ve çevre
netmi’ne uygun üretliyor. Sadece ZARAR VERMEDEN HİJYEN dostu çöp poşetleri bulunuyor. Eczacı-
Sürdürülebilir Orman Yönetmi’ne ECODokunuş'u destekleyen diğer başı Profesyonel doğanın ve çevrenin
uygun sertfkalı tedarikçilerden ham bir ürün grubu Maratem Bio biyo- korunması konusunda çözüm odaklı
madde temin ediliyor. Sürdürülebilir lojik ürün serisi ise tuvalet ve banyo bir yaklaşımı benimseyerek, kendi
Orman Yönetmi çerçevesinde kulla- giderlerindeki kötü kokuları giderip, faaliyet alanında katma değer sağla-
nılan tüm selüloz ham maddesi için kötü kokuların oluşumunu önlüyor; yacak sonuçlara odaklanıyor. Ecza-
yeniden ağaç dikilmesini destekliyor. yağ kapanları, foseptk ve pis su cıbaşı Profesyonel tüm süreçlerinde
ECODokunuş platormundaki “Sel- tanklarının bakımını sağlıyor. Kötü toplumsal faydaya odaklanarak ham
pak Professional Sensörlü” dispen- koku oluşmasını önleyen ve meka- maddeden eğitme kadar her alanda
serlerde yer alan ‘uyku modu’ ener- nik temizleme sıklığını azaltan Ma- maksimum düzeyde önlem alıyor.


Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı geniş ürün yelpazesiyle turizm, yi- Gıda markaları arasında ise Oralet,
Tüketm Ürünleri Grubu şirketlerin- yecek-içecek, AVM, eğitm ve sağlık Oralet Çay, Splenda, Cezbeli Kahve,
den biri olarak ‘Ev Dışı Tüketm’ sek- sektörlerine hizmet veriyor. 3 ana Nektar Natura ve Unifood marka-
töründe faaliyet gösteriyor. Profes- grupta yer alan ürünleri ile profesyo- ları bulunuyor. Eczacıbaşı Profes-
yonel temizlik, hijyen, gıda ürünleri nel işletmelere hizmet sunan Ecza- yonel ürün portöyünün yanı sıra,
ve hizmetlerini, komple çözümler cıbaşı Profesyonel, “Temizlik Kağıdı Eczacıbaşı Profesyonel Akademi
sunarak, işletmelerle buluşturan Ürünleri”, “Temizlik ve Hijyen Ürün- (EP Akademi) ile işletmelere eğitm,
Eczacıbaşı Profesyonel, A'dan Z'ye leri” ve “Gıda Ürünleri” kategorilerin- denetm ve danışmanlık hizmetleri
yüksek kalite ve hizmet standartları de işletmelere ürün tedarik ediyor. sunuyor. EP Akademi, müşterilerin
ile 10.000'den fazla işletmeye pro- Eczacıbaşı Profesyonel’in temizlik ka- karşılaştğı sorunları etkin, hızlı ve
fesyonel çözümler sunuyor. ğıdı markaları arasında; Selpak Pro- doğru bir şekilde çözmelerine yar-
Türkiye’de EDT sektörünün önde fessional ve Marathon; Temizlik ve dımcı oluyor ve yüksek standarta
gelen üretci ve tedarikçileri arasın- Hijyen markaları arasında Maratem, temizlik ve hijyen seviyesinin sağ-
da yer alan Eczacıbaşı Profesyonel, Tana Professional ve Dispo yer alıyor. lanması için yönlendiriyor.
EKiM 2015 77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82