Page 76 - hoteldergisi
P. 76YEŞİLLENEN OTELLERECZACIBASI PROFESYONELDOĞAYA SAYGILI
ÜRÜNLER SUNUYOR

Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı korumak için yürütüğü çalışmaları düzenli ve planlı
olarak uygulamak amacıyla 'ECODokunuş Sürdürülebilirlik Platormu’nu
hayata geçiriyor.
E czacıbaşı Tüketm Ürünleri kiye’nin en büyük tüketm ürünleri süreçlerinde aktf denetmlerle glo-

bal ısınmayı tetkleyen karbon salı-
sağlayıcılarından biri olmanın sade-
Grubu şirketlerinden biri
ce tüketcilere karşı değil, yaşanılan
olan ve profesyonel temiz-
nımını azaltyor. Tüm kağıt ürünlerini
lik, hijyen, gıda ürünleri ve
samında üreten Eczacıbaşı Profes-
hizmetlerini, komple çözümler suna- dünyaya ve geleceğe karşı da so- Sürdürülebilir Orman Yönetmi kap-
rumluluk taşımak anlamına geldiğini
rak işletmelerle buluşturan Eczacı- benimseyen Eczacıbaşı Profesyonel, yonel, yalnızca kağıt üretmi için ye-
başı Profesyonel, gelecek kuşaklara kurum olarak çevreye ve geleceğe tştrilen ağaçların olduğu sertfkalı
daha iyi bir dünya, daha güzel bir karşı büyük bir sorumluluğu olduğu ormanlardan faydalanıyor.
hayat bırakmak için çalışıyor. Firma bilinciyle hareket ediyor. Kaliteli ve
çatsı altnda “Temizlik Kağıdı Ürün- çağdaş yaşamın öncüsü olarak atlan SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
leri”, “Temizlik ve Hijyen Ürünleri” ve her adımda çevreye bırakılan izin far- ADIMLARI TEK BİR ÇATI
“Gıda Ürünleri” kategorilerinde ürün kında olan ve bu izi en aza indirme- ALTINDA BULUŞUYOR
tedarik eden Eczacıbaşı Profesyonel, nin önemini benimseyen Eczacıbaşı Eczacıbaşı Profesyonel, doğayı ko-
doğayı ve çevreyi koruma sorumlu- Profesyonel, ham madde temini, rumak için yürütüğü çalışmaları
luğu taşıyor, gelecek kuşaklara yaşa- üretm, ürün geliştrme ve ürünlerin düzenli ve planlı olarak uygulamak
nılabilir bir dünya bırakmak amacıyla kullanımı aşamalarında çevreci yak- amacıyla bir ‘sürdürülebilirlik plator-
ürün ve hizmetlerini geliştriyor. Tür- laşımı benimsiyor. Üretm ve lojistk mu’ oluşturdu.
EcoDokunuş adıyla hayata geçen Ec-
zacıbaşı Profesyonel’in sürdürülebi-
lirlik platormu, Selpak Professional
temizlik kağıdı ürünleri, Maratem Bio
biyolojik ürün serisi ve Dispo doğada
çözünür çöp torbaları ile sürdürüle-
bilirlik bilinciyle atlan tüm adımları
ortak bir çat altnda toplayarak ilet-
şim kurma amacını taşıyor. Sürdürü-
lebilirlik platormu, ham maddeden
üretme, üründen kullanıma kadar
tüm alanlarda doğayı koruyan, geri
dönüştürülebilen ve çevreye zarar
vermeyen bir yaklaşımı benimsiyor.
Eczacıbaşı Profesyonel ham madde76 EKiM 2015
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81