Page 65 - hoteldergisi
P. 65
Cüneyt SUNAY Hilton Çırağan Palace
Satış ve Pazarlamayı İstanbul Kozyatagı’nda Kempinski
Üstlendi Yeni Atama İstanbul’da Yeni Atama
W yndham Grand İstan- H ilton İstanbul Kozyata- Ç ırağan Palace Kempinski

ğı’nın kadrosuna, Gülay
bul Kalamış Marina
İstanbul’a Halkla İlişkiler
Hotel Mali İşlerden
Sorumlu Genel Müdür Özel ve Serkan Tümkaya Direktörü olarak Neslihan
dahil edildi. Otelin İş
Şen atandı. Dokuz Eylül
Yardımcısı Cüneyt Sunay, Satış Geliştirme Müdürü olarak göreve Üniversitesi İşletme Fakültesi
ve Pazarlama’dan Sorumlu Ge- başlayan Serkan Tümkaya, pro- İngilizce ve Fransızca Turizm
nel Müdür Yardımcılığı görevini fesyonel iş hayatına Hilton Adana İşletmeciliği mezunu olan Şen,
de üstlendi. 2013 yılında Finans Ön Büro departmanında başladı. ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi
Direktörlüğü göreviyle kentin en Hilton İzmir’de Ön Büro Supervi-
prestijli otellerinin başında gelen sor, Gece Müdürlüğü, Rezervas- MBA programı mezunu. Şen’in
Wyndham Grand İstanbul Kalamış yon ve Gelir Yönetimi Müdürlüğü önceki görevi, Hilton Worldwide
Marina Hotel Ailesi’ne dahil olan görevlerinde bulunan Tümkaya, İstanbul Bölge Otelleri bünyesin-
Cüneyt Sunay, 2014 yılında Mali Hilton İstanbul Bosphorus ve deki Hilton İstanbul Bosphorus,
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Hilton Parksa’da Gelir Yönetimi Conrad İstanbul Bosphorus ve
Yardımcılığı pozisyonuna terfi etmiş Müdürlüğü yaptı. Serkan Tüm- Hilton ParkSA İstanbul otelle-
olup, 2015 yılında görev alanlarına kaya son olarak, Doubletree by rinin tüm Pazarlama ve Halkla
Satış ve Pazarlama Departmanı Hilton İstanbul Moda’da Gelirler ilişkiler strateji ve faaliyetlerin-
da eklenmiştir. Lise eğitimini İstek den sorumlu müdürlüğü idi.
Vakfı Bilge Kağan Lisesi’nde alan ve Rezervasyon Müdürü olarak Şen, sorumlu olduğu oteller-
Cüneyt Sunay, üniversite eğitimini görev aldı. de; pazarlama, kurumsal iletişim
ise Amerika’nın NewYork şehrinde Hilton İstanbul Kozyatağı’nda ve sosyal medya alanında da
bulunan Hofstra Üniversitesi’nde Satış Direktörlüğü görevine ise ödüllere hak kazandı. Otelin yö-
Bankacılık ve Finans alanında Gülay Özel getirildi. Özel, turizm netim kurulunda yer alacak olan
tamamlamıştır. İş hayatına 2001 yı- sektörüne Conrad Hotel İstan- Şen, bundan sonraki dönemde
lında Boğaziçi Giyim Sanayi Finans bul’da Grup Satış Koordinatörlü- Çırağan Palace Kempinski İs-
bölümünde Uzman olarak başlayan ğü görevi ile başladı. Divan oteller
Sunay, daha sonra sırasıyla; 2005 grubu Satış ve Pazarlama depart- tanbul Genel Müdürü ve Kem-
yılında Deloitte Türkiye’de Denetçi manında 8 yıl çalıştı. Sırasıyla pinski Residences Türkiye Bölge
olarak, 2008 yılında Frigoglass Tür- Divan İstanbul Asia, Radisson Blu Direktörü Ralph Radtke’ye bağlı
kiye’de Raporlama Müdürü olarak, Hotel& SPA İstanbul Tuzla ve Ac olarak, otelin tüm kurumsal
2012 yılında Electrolux’te Mali ve Hotel İstanbul Maçka by Marri- iletişim faaliyetlerini Kempinski
İdari İşler Direktörü olarak görev ot’da Satış ve Pazarlama Direktör- vizyonunu destekleyecek şekilde
almıştır. lüğü görevlerinde bulundu. yürütecek.64 EKiM 2015 EKiM 2015 65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70