Page 59 - hoteldergisi
P. 59
Mehmet Seyhan Necati Aylan
Yiğitalp Hotel Restoran Danışmanı


ÜRETİM MERKEZLERİNİ
BU KADAR SPEKÜLASYON GÖRMEK BANA GÜVEN
VARSA OTURUP DÜŞÜNME VERİYOR
ZAMANI GELMİŞTİR Fuarlarda öncelikle kişisel
Şahsen tedarikçi ile ürün tanışıklığım olan şirketlerin
demoları dışında temas kur- standlarını ziyaret etmeye özen
mamaya özen gösteriyorum. gösteririm. Fuarlarda ürün
Tüm satın alma sürecini satın hakkında bilgi veren bir danış-
alma departmanı üzerinden man şefin olması bana güven
yürütmeyi tercih ediyorum. veriyor. Şirketin pazarlama
Yarışmaların ise sektör elemanından ziyade danışman
açısından faydalı olduğunu aşçısından bilgi almayı tercih
düşünüyorum. Burada jüri- ediyorum.
lere önemli görevler düşüyor, Büyük ölçekli satın almalar-
basit menfaatler için gençlerin da ise firmaların üretim tesisle-
emeklerine zarar verilmemesi rini görmek isterim. Firmaların
gerekir. Yarışmalar konusunda - Mesleki bilgi sağlaya- merkezlerine gitmek showro-
bu kadar spekülasyon var ise cak geziler talep ediyorlar. Çok om’larını ziyaret etmek karar
organizatör ve jürilerin oturup azı mesleki gelişim için kendi vermede daha etkili oluyor.
düşünmesi gerekir. imkanlarıyla geziye çıkıyor.
Yurtdışına mesleki geziye çı- İsa Arslan
Mustafa Çoban kan sayısı ise yok denecek ka- Break Cafer Zinciri
Danışman Şef dar az.
“REKLAM YÜZÜNÜZ”
YÜZÜNÜZÜ KIZARTMASIN
ŞEFLERİ DÜŞÜNEN Gıda ve mutfak firma-
ŞİRKETLERİN FARKINDAYIZ larının, reklam yüzü olarak
Biz şefler olarak firmalar- belirledikleri şeflere özellikle
dan, işimizin katma değerini dikkat etmesini tavsiye edi-
yükseltecek şeyler bekliyoruz. yorum. Televizyonda 2 yemek
Şeflerin işini kolaylaştırmak tarifi verdikten sonra ünlü
için yapılan bir cihaz, daha iyi olan şefler, aslında piyasada
pek rağbet görmüyor. Hatta
menüler sunabilmek için ha- içine girdikleri şımarık tavırlar
zırlanan ürün veya daha pratik nedeniyle eleştiriliyorlar. Bu
kullanımlı bir ambalaj... Emin tür kişileri reklam yüzü haline
olun hepsinin farkındayız ve getiren şirketler ise, pozitif etki
bize değer veren, işimizi kolay- yaratmayı hayal ederken tam
laştırmak için çaba sarf eden tersi bir durumla karşı karşıya
şirketleri ayrı bir yere koyuyo- kalıyorlar.
ruz. Ben şahsen, firmalardan
teknoloji, inovasyon ve işimizi
kolaylaştıracak çözümlerden
başka bir şey istemiyorum.EKiM 2015 59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64