Page 57 - hoteldergisi
P. 57

Adnan Turgut Yalçın Özyurt
Mahfel Restoran Elite World Hotels
& Kara Tren Büfeleri
YARIŞMADAN BAŞKA
NE VAR?
DOĞRU ÜRÜN VERMEYENİN Yarışmalarda kazanılan
SPONSORLUĞU BİR ŞEY İFADE madalyalar ve katıldığımız
ETMİYOR etkinliklerdeki sertifikalar belli
Ben kişiden ziyade der- ölçüde anlam taşıyor. Çünkü
neklere yapılan sponsorlukları mesleğimizde aldığımız eğitim-
daha anlamlı buluyorum. Fakat leri ve kazandığımız başarıları
derneklerin de sponsorluk açı- gösterecek başka bir
sından şirketleri bıktırdığının
farkındayım. Büyük şirketlerin değerlendirme kriteri yok.
kapısını birçok dernek sponsor- - Eğitime çok vurgu Firmalardan gelen hedi-
luk için çalıyor. Fakat o firmaya yapıyorlar, fakat satın alma yelerden ise oldukça rahatsız
tanıtım anlamında sundukları gücü olanlar eğitim organi- olurum. Hediyenin art niyetli
hiçbir destekleri yok maalesef. zasyonlarına katılmıyor. Ça- bir amacı olmasa bile, zan
Her şeye rağmen tedarik- altında kalma ihtimali bile
çilerin organizasyonlara ve lıştıkları işletmelerden eği- beni rahatsız ediyor. Şirketlerin
kurumlara destek vermesinin, tim için izin almakta güçlük
daha doğru olduğunu düşünü- çekiyorlar. Dar gurup eğitim- hediyeden çok mesleki eğitime
yorum. lerden rahatsız oluyorlar. destek vermeleri bekliyorum.
Şirketlerin verdiği hediye- Eğitimi genellikle genç aşçı-
lerin ise hatıra değeri taşıması lar talep ediyor. Kısa süreli
gerektiğine inanıyorum. Ör- work shoplar’a katılabiliyor- Serkan Doğan
neğin İstanbul Aşçılar Derne- lar. Meslekte ellerini güçlen- Crowne Plaza Harbiye
ği’nin organizasyonunda hediye direcek türden eğitimlere ilgi
edilen bıçağı hatıra olarak gösteriyorlar. ŞOVA GEREK YOK ÖNEMLİ
saklıyorum. Hediyenin üstün- OLAN DOĞRU BİLGİ
de isminiz yazıyor ise zaten Fuar stantlarında ürünlerin
kendiliğinden özel bir anlama uzman kişilerce tanıtılması
kavuşuyor gözünüzde. gerekir. Kullanım özelliklerinin
Benim tedarikçimden asıl bir aşçı tarafından anlatılması
beklentim, işimi kolaylaştır- bize daha fazla güven verir.
ması. Bana getirdiği ürün Gereksiz şovlarla ve manken-
hatalarından dolayı veya teslim
süresinden dolayı zorluk yaşa- lerle tanıtılmasını pek anlamlı
tıyorsa, verdiği desteğin veya bulmuyorum.
yaptığı sponsorluğun hiçbir
anlamı kalmıyor.

EKiM 2015 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62