Page 56 - hoteldergisi
P. 56
DOSYA


Şenol Karadaş
Crystal Hotel


YARIŞMACILAR 2.’LİK VE
Lütfi Baltacı 3.’LÜK İÇİN YARIŞIYOR
Radison Blu Tedarikçilerin kişi ve küçük
Conference & Airport Hotel gruplara verdiği desteklerden
öte tüm aşçılar için yaptı-
ğı sponsorluklar bana daha
SPONSORLUK “GÖZÜNÜ sempatik geliyor. Yarışmaları
ÇIKARMADAN” YAPILMALI ve yarışma sponsorluklarını ise
Yoğun bir ortamda ça- anlamsız buluyorum. Yarış-
lışan şeflerin mutlaka belli malarda ciddi güven sorun-
dönemlerde bir araya gelmesi ları yaşanıyor. Jüri üyelerinin
gerekir. Bu amaca hizmet çalıştığı kurumlarda yarışmacı-
eden organizasyonların faydalı ların olması en temel problem.
ve değerli olduğunu düşünü- - Meslektaşlarıyla Bu meslekte herkes birbirini
yorum. Doğal olarak bu tür bir araya gelebildikleri et- tanıyor ve kendi ekiplerinin ya-
organizasyonlara sponsorluk kinliklere katılmayı tercih rıştığı kategorinin jürisine etki
yapan firmaların çabalarını da ediyorlar. Davetlere eşli ka- yapmaya çalışıyor. Her jürinin
değerli buluyorum. tılmıyorlar. Yemekli organi- bir takımı olunca bu jüriler ara-
Fakat sponsorluk yapan zasyonları tercih ediyorlar. sında bir karşılıklı yardımlaş-
firmaların iletişimde dura- Yemeklerdeki sponsorluk- maya dönüşüyor. Maalesef bu
cakları noktayı çok iyi bilmesi lara sempatiyle yaklaşıyor- konuda ciddi sorunlar olduğunu
gerekiyor. Bazıları bunu çok lar. Davetlerde içki tüketim görüyorum. Hatta bizzat şahit
olduklarım da var. O kadar
profesyonelce yaparken bazıları oranları minimum düzeyde.
ise işin suyunu çıkarabiliyor. Müzik ve eğlenceli program- emek veren aşçılar aslında 2.’lik
Bana sempatik gelen spon- lara katılmaktan mutlu olu- veya 3.’lük için yarışıyor.
sorluk “Gözünü çıkarmadan, yorlar.
cıvıtmadan” yapılanlar...
Yarışmalarda ise ipin ucu Ferhat Çelik
biraz kaçtı gibi. Mevcut imaj Elite World
kaybından dolayı belli bir kari-
yere ulaşmış aşçılar katılmakta YARIŞMALARIN HİÇBİRİNE
tereddüt ediyor. Artık sadece GÜVENMİYORUM
öğrenciler yarışıyor. Yemek yarışmalarına güven-
Yarışmada bir kez jüri miyorum. Benim gözümde pek
de oldum. Maalesef iyi bir bir değerleri yok. Yarışmalar,
deneyim değildi. Etkilemeye bazı şeflerin jürilik yaparak
dönük çok talep geldi. Kır- kendilerini tatmin ettiği alanla-
mayacağınız arkadaşlardan da ra dönüştü. Bugün göz önünde
talepler gelince zor durumlarda olmasa da çok iyi kazanan,
kalıyorsunuz. Jüriliğin benim yüzlerce kişiyi yöneten nitelikli
karakterime uygun olmadığını şefler var. Şirketlere, şovmen-
ilk dememde öğrendim ve bir lerden ziyade bu tür nitelikli
daha jüri olmak istemediğimi şeflerden aldıkları bilgilerle
de organizasyonu yapan arka- hareket etmesini tavsiye
daşlara ilettim. ediyorum.


56 EKiM 2015
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61